מכרזים (כולל מכרזי משאבי אנוש)

מכרזיםדרושים

יוני 2020  - מכרז פומבי מס' 03/20

חוברת המכרז 

המזמין :            מהות הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי באשדוד (ע"ר) 

העבודה :           מתן שירותי אחזקת גינון (אחזקה וטיפוח) של גני ילדים בעיר אשדוד 

 

רח' ניסן 11, אשדוד

 

טלפון: 08-8625006

 

פקס': 08-8655723

 

דואר אלקטרוני: ortal@harashut.org.il

 

המכרז

 1. תנאים כלליים של המכרז.
 2. פרטי והוכחת תנאי סף.
 3. הצהרת והצעת המציע.
 4. רשימת גני הילדים.
 5. מפרט טכני לגינון במוסדות ציבור וחינוך.
 6. הסכם בצירוף טבלת התראות וקנסות.
 7. אישור על קיום ביטוחים.
 8. תצהיר בענייני חוק שכר מינימום, חוק עובדים זרים, החוק להגברת האכיפה בדיני העבודה והעדר הרשעות קודמות.
 9. נוסח ערבות ביצוע ובדק.

כל מסמכי המכרז משלימים האחד את השני ויקראו את האמור בהם בכפיפה אחת.

תנאים כלליים

 1. כללי
 • הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי באשדוד (ע"ר) (להלן:"הרשות") הינה תאגיד עירוני בבעלות עיריית אשדוד (להלן:"העירייה").
 • במסגרת מטרות ופעילות הרשות היא מבצעת פרוייקטים שונים ומעסיקה בהם בני נוער ע"מ להעצימם ולמנוע שוטטות ו/או אלימות וכיו"ב.
 • עיריית אשדוד התקשרה עם הרשות בהסכם לפיו תיתן זו לעירייה שירותי גינון בגני ילדים בעיר אשדוד וזאת עד ליום 30.9.20 כאשר לעירייה נתונה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 שנים נוספות (שנה אחת בכל פעם).
 • הרשות מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 • העבודות יתבצעו בגני הילדים המפורטים במסמך 4 וזאת עפ"י המפרט הטכני שבמסמך 5 (להלן:"העבודות").
 • העבודות יבוצעו גם באמצעות עובדים/נערים (חלקם נערים בסיכון) שיועסקו ע"י הרשות בלבד. הרשות היא זו שתהיה מעבידתם של העובדים על כל הכרוך והמשתמע מכך, כאשר הזוכה במכרז יהיה זה שינהל את העבודות.
 • תנאי ההתקשרות עם הזוכה יהיו על פי תנאי המכרז ונספחיו המהווים חלק בלתי נפרד האחד מהשני.
 • ההתקשרות עם הזוכה הינה מיום 01.10.20, אפשרות מצד הרשות בלבד להארכה של עוד 4 תקופות בנות 12 חודשים כ"א.
 1. תנאי סף

  במכרז זה רשאי להשתתף ולהגיש הצעות אך ורק מציע שבמועד ההצעה עומד בתנאים המצטברים להלן:

 • המציע הינו בעל תעודה של משרד התמ"ת לסיווג מקצועי בגננות נוי סוג 1 (חדש) או בעל תעודת אגרונום במגמת מדעי הצמח או בעל תעודת הנדסאי באדריכלות נוף.
 • המציע הינו עוסק מורשה ועומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ובתשלומי חובת מס) התשל"ו-1976.
 • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 3 שנים רצופות לפחות בשנים 2019-2015 בביצוע עבודות של אחזקת גנים.
 • המציע הוכיח לשביעות רצון הרשות כי הינו בעל אוריינטציה חברתית, ניסיון ויכולת הפעלה/עבודה עם צוותי נוער (חלקם נוער בסיכון).

 

 1. ההצעה
 • את ההצעה יש להגיש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ללא הכנסת שינויים, הוספות או מחיקות כלשהם.
 • ההצעה במכרז תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הניסיון יהיו על שם המציע במכרז בלבד.
 • ההצעה תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות, העלויות וההתחייבויות שעל פיהן יש לבצע את העבודות על פי מסמכי המכרז.
 • ההצעה הינה מוגבלת בסכום והיא לא תעלה על סך של 1,100 ₪ ליום עבודה (בתוספת מע"מ).

 

 1.     אישורים

המציע יצרף להצעתו גם את האישורים הבאים:

 • אישור תקף שהמציע הינו עוסק מורשה המנהל את ספרי חשבונותיו כדין וכן אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו-1976.
 • היה והמציע תאגיד משפטי, יצרף להצעתו העתק של תעודת ההתאגדות ואישורים מתאימים לגבי שמות מורשי החתימה של המציע וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם.
 • אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המציע.
 1. תוקף הצעה 

ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 יום שתחל מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות במכרז.

 1. הוצאות המכרז

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע.

 1. סיור קבלנים/מציעים

7.1      סיור מציעים יתקיים ביום: 19/07/20 שעה 10:30 אשר יצא ממשרדי הרשות. ההשתתפות בסיור זה הינה חובה, שכן הוא נועד להציג באופן מפורט את פרטי העבודות, התנהלותן וינתן בו מענה גם לכל הקשור בהפעלת עובדי הרשות ע"י הזוכה.

7.2     המציעים זכאים לבקש הבהרות באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או בפקסימיליה וזאת עד 5 ימים טרם המועד האחרון להגשת הצעות.

השאלות והתשובות ימסרו לכל המשתתפים.

 • הרשות רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים בחוברת המכרז, ביוזמתה או כתוצאה מתשובות לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של רוכשי חוברת המכרז בפקסימיליה או בדואר האלקטרוני לפי הפרטים שימסרו על ידם. לא תישמע כל טענה ממציע אם לא נמסר על ידו מספר פקסימיליה או כתובת דואר אלקטרוני שגויים.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב, יחייבו את הרשות. מציע לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו לו, אלא אם התשובות ניתנו כאמור, בכתב.
 1. שמירת זכויות 
 • כל הזכויות בחוברת המכרז שמורות לרשות והמציעים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש בחוברת המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 • הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל ו/או להפסיק את הליכי המכרז, בכל שלב, בין לפני סיום הליכי המכרז ובין לאחר קביעת הזוכה במכרז, עד לחתימה על הסכם במסגרתו, ובמקרה כאמור לא תהיה למציעים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד הרשות ו/או מי מטעמה. במקרה כאמור, ההוצאות בגין רכישת חוברת המכרז תוחזרנה לכל המציעים וזאת מבלי להודות בכל טענה ו/או לגרוע מכל זכות אשר עומדת לרשות על פי דין.
 • הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לצמצם ו/או לפצל בין מציעים שונים את היקף העבודות ו/או לעכב איזה חלק מהן או לבטלן לחלוטין והכל לפני מועד תחילת ביצוע העבודות ולמציע לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כך.
 1. הצהרת המציע
 • הגשת הצעה במכרז כמוה כאישור וכהצהרה של המציע שכל תנאי המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים לו, כי יש לו את הידע, הכישורים, היכולות המקצועיות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז, הכל כמפורט בחוברת המכרז.

עם הגשת ההצעה יחתום המציע על מסמכים 3-2 וימלא את כל הפרטים הנדרשים בהם.

 • על המציע לבסס הצעתו על בדיקות ו/או תחזיות שנערכו מטעמו ובאחריותו ביחס לכל נתון רלוונטי להצעתו, לרבות ביחס להערכת הכנסות כספיות, ועל הרשות ו/או מי מטעמה לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה.
 • הגשת הצעה במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הפרטים שנמסרו על ידי הרשות ו/או מי מטעמה למציע אומתו ונבדקו על ידו וכי לרשות ו/או מי מטעמה לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים או פרטים ו/או מצגים כאמור.
 • על המציע למלא את כל הנדרש למילוי במסמכי המכרז וכן לחתום על כל עמוד ועמוד שבמסמכי המכרז.

 

 1. הגשת ההצעה

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז מס' 3/20, במסירה אישית בלבד (ולא באמצעות משלוח בדואר או בדרך אחרת) וזאת עד ליום 02/08/20 עד לשעה 14:00 ולשלשלן בתיבת המכרזים שבמשרדי הרשות.

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז, לא יתקבל והינו על אחריותו הבלעדית של המציע.

 1. בחינת ההצעות ודרך בחירת הזוכה:
 • הרשות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת הרשות מונע הערכת ההצעה כדבעי. הצעה בלתי סבירה לגרום לפסילת ההצעה.
 • אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 • הרשות רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל אחד מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, גם לאחר פתיחת ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור, לרבות עמידתו בתנאים להשתתפות במכרז שפורטו לעיל.
 • הרשות מודיעה בזאת כי הינה מתכוונת לקחת בחשבון שיקוליה, בין היתר וזאת ברמת ניקוד של 50% מהשקלול הסופי של ההצעה, את התאמתו של המציע לביצוע העבודות יחד עם צוותים ובני נוער, את גישתו החינוכית חברתית, את התאמתו לעבודה עם בני נוער כאמור, הניסיון, היכולת הכספית וטיב ביצוע של עבודות המציע, את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את העבודות, את ניסיונה של הרשות ו/או של גופים אחרים עם המציע בעבר וכן את ניסיונו של המציע בעבודות קודמות דומות. תנאי זה עשוי לגרום, על פי שיקול דעתה של הרשות, להעדפת מציע שהצעתו איננה הזולה ביותר על פני מציע שהצעתו זולה יותר.
 • הרשות רשאית לערוך בירור לגבי ניסיונו המקצועי של המציע ויכולתו הכספית על מנת להתרשם מעבר לכל ספק כי ביכולתו של המציע לבצע את העבודות בטיב ובלוח הזמנים הנדרשים. ניסיון חיובי מוכח ומשכנע הינו תנאי הכרחי להכרזת המציע כזוכה.
 • הרשות אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת הזוכה.
 • הרשות רשאית לפצל את העבודות או את רכיביהן בין מציעים שונים בהתאם להצעתם.
 1. 12. הודעה על תוצאות המכרז

12.1   לזוכה במכרז תמסר על כך הודעה בכתב.

מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב.

12.2  לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה לרשות הזכות לנהל עם הזוכה במכרז מו"מ וזאת בכפוף לכל דין.

12.3   מציע שזכה במכרז מתחייב לחתום על ההסכם הרצ"ב כמסמך 6 למסמכי חוברת המכרז, על פי הצעתו במכרז או על פי ההצעה שגובשה לאחר מו"מ עמו, בתוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו וכן להמציא ערבות בנקאית (מסמך 9) ואת הנספח הביטוחי (מסמך 7) כשהוא חתום ע"י חברת ביטוח.

12.4   הערבות שתומצא על ידי המציע שזכה עם הצעתו במכרז תהיה ערבות בנקאית ע"ס של 10,000 ₪ ובתוקף למשך 10 חודשים שיחלו החל ממועד החתימה על ההסכם.

12.5  זוכה  שלא  יחתום  על  הסכם כאמור ו/או לא ימציא  לרשות  אישור על קיום ביטוחים בנוסח שבחוברת המכרז ו/או לא ימציא ערבות בנקאית, תהא הרשות רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב לזוכה,      החל בתאריך שיקבע על ידה בהודעה ולחלט את הערבות וזאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי המכרז ועל פי כל דין.

 1. מבלי לגרוע  מהאמור לעיל,  תהא  הרשות רשאית לבטל  את  הזכייה במכרז  גם  במקרים

הבאים:

13.1          בידי הרשות הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

13.2          התברר לרשות כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהזוכה לא גילה לרשות עובדה מהותית אשר לדעתה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

13.3          הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת הרשות יהיה בו/הם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 30 ימים ממועד ביצועו/ם.

13.4          מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, מנהל מיוחד או נאמן או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך 60 יום ממועד קביעתו.

13.5           בוטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שהיא, רשאית הרשות להגיש את הערבות שבידה לגביה וכן רשאית היא להכריז כזוכה חלופי את המציע במכרז שדרוגו היה הבא בתור והמציע שזכייתו בוטלה כאמור, יפצה את הרשות על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

 

  בכבוד רב,

                          ____________________________

       מהות -  הרשות העירונית

                          לביטחות ולחוסן קהילתי  אשדוד (ע"ר)

 

מסמך 2

הוכחות עמידה בתנאי הסף להגשת ההצעות למכרז

 1. רצ"ב תעודה בהתאם לנדרש בסעיף 2א' למסמך 1.
 2. רצ"ב אישורים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים כנדרש בסעיף 2ב' למסמך 1.
 3. להלן פירוט ניסיון המציע בביצוע עבודות אחזקת גנים משך 3 שנים רצופות (בין השנים 2019-2015) כנדרש בסעיף 2ג' למסמך 1.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. להלן פירוט ניסיונו של המציע בעבודות עם בני נוער ב-3 שנים האחרונות כנדרש בסעיף 2ד' למסמך 1 (50% מהניקוד).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • יש לצרף את אסמכתות למסמך זה.

מסמך 3

הצהרת והצעת המציע

לכבוד

הרשות העירונית לחוסן ולביטחון קהילתי באשדוד (ע"ר)

 

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז מס' 03/20

לביצוע עבודות למתן שירותי אחזקת גינון (אחזקה וטיפוח) של גני ילדים בעיר אשדוד

 

 1. אנו הח"מ [שם מלא ומספר זהות] ___________________________________ מצהירים כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז והננו מגישים בזאת הצעתנו לביצוע העבודות.
 2. המחירים המוצעים על ידנו הינם עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז למשך כל יום עבודה רגיל.
 3. מחירי הצעתנו זו כוללים את כל העבודות והפריטים אשר יבוצעו על ידנו במסגרת המכרז. מחירים אלו כוללים את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז, ולוקחת בחשבון, בין היתר, מטרדים והפרעות במהלך ביצוע העבודות, עבודות מפוצלות, עבודות זמניות ועוד.
 4. ידוע לנו כי התמורה אשר תשולם לנו לא תוצמד למדד כלשהו לאורך כל תקופת ההתקשרות הבסיסית אלא רק החל מתחילת תקופת האופציה, ככל שתחול, ובהתאם למדד הידוע שיהיה במועד תחילת תקופת האופציה הראשונה.
 5. הננו מצהירים כי המחירים המוצעים על ידנו עבור ביצוע העבודות במלואן כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוען על פי תנאי המכרז. מחירים אלה מהווים כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא ההסכם לרבות כוח אדם (למעט שכר כח האדם שיסופק על ידכם), ציוד, כלי עבודה, חומרים, הובלות, פריקה, שימוש בכלי רכב, ביטוחים, מיסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות. ידוע לנו כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בהן, מעבר להצעתנו.
 6. הננו מצהירים כי קראנו והבנו את כל פרטי המכרז, כל מסמכי המכרז, תנאי המכרז, תנאי העבודות וביצוען, המקומות המיועדים לביצוע העבודות, הגישה אליהם ותנאיהם, התמורה ודרך תשלומה, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודות, ידועים ומוכרים לנו. בהתאם לכך קבענו את הצעתנו.
 7. אנו מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזאת כי:
  • א. הננו בעלי הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית.
  • ב. ברשותנו או בכוחותינו להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות מכונות, כלי עבודה ומחסן כלים.
  • ג. הננו מתחייבים כי נקיים קשר רציף עם נציגי מחלקת הנטיעות בעיריית אשדוד, הרשות ועם העובדים הקשורים בעבודות.  
  • ד. העובדים מטעמנו אשר יבצעו את העבודות נשוא המכרז יהיו אזרחי מדינת ישראל ובעלי רישיונות מתאימים ותקפים.
  • ה. הננו מסוגלים, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז, לרבות עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות.
  • ו. נעמוד בכל התנאים הנדרשים ע"פ כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.
 8. ידוע לנו כי הרשות כפופה לתנאי ההסכם שחתמה עם עיריית אשדוד באשר לעבודות ובעקבות כך אנו מתחייבים לעמוד בכל התחייבויותינו שבמכרז זה וכי נהיה בקשר עם מחלקת הנטיעות, ככל שהדבר ידרש, ונראה בנציגי העירייה גם כנציגי הרשות.
 9. ידוע לנו כי הרשות היא זו שתספק את העובדים וכח האדם הדרוש לביצוע העבודות בגני הילדים השונים וכי נהיה כפופים להוראות הרשות-כמעבידתם של עובדים אלו- לרבות כל הקשור לשעות העבודה, היקפה ותנאיה.
 10. ידוע לנו כי עלינו לנהל את העובדים שיסופקו ע"י הרשות, להפעילם לצורך ביצוע העבודות והכל בשים לב כי העבודות נועדו ע"מ להעצים את העובדים הנ"ל שהינם בד"כ בני-נוער הזקוקים לכך.
 11. ידוע לנו ואנו מאשרים כי העובדים האחרים שאינם עובדי הרשות הינם עובדינו ולא תהיה לזו כל התחייבות כלפיהם בעיקר לא אלו הקשורי ביחסי עובד-מעביד.
 12. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתנו.
 13. ידוע ומוסכם עלינו כי במידה ונזכה במכרז דנן, ההתקשרות עמנו מותנית בקיומו של תקציב מאושר וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של העירייה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף בממון ביצוע העבודות. ידוע ומוסכם עלינו כי במידה ולא יהא לרשות תקציב מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים הנדרשים, לא תבוצענה העבודות ע"י הרשות ו/או לא יבוצע חלקן של העבודות אשר לא נתקבל בגינן אישור ו/או תקציב מאושר, ולא תהא לנו כל טענה או תביעה בשל כך.
 14. אם נזכה במכרז, הרינו מתחייבים לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך 7 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז;
 • לחתום על ההסכם ולהחזירו לרשות.
 • להמציא לרשות ערבות בנקאית חתומה בהתאם לדרישות ההסכם ובנוסח מסמך 9 למסמכי המכרז, להבטחת קיום תנאי ההסכם ולטיב העבודות, כמפורט בהסכם.
 • להמציא לרשות אישור  על קיום ביטוחים, על פי נוסח אישור על קיום ביטוחים המצ"ב  כמסמך 7 למסמכי המכרז.

 

 1. ההצעה (50% מהניקוד):

הצעה עבור ביצוע העבודות הינה __________ ₪ ליום עבודה (לא כולל

מע"מ).

ההצעה לא תעלה על 1,100 ₪ (ללא מע"מ)

 1. פרטי המציע: __________________________________________________

כתובת:               ___________________________________________________

מספרי טלפון ופקסימילה: ____________________________________________

דואר אלקטרוני:   __________________________________________________

 

______________

חתימת המציע

מסמך 6

 

הסכם

שנערך ונחתם  באשדוד ביום  ________

 

בין:      הרשות העירונית לחוסן ולביטחון קהילתי אשדוד (ע"ר)

 מס' עמותה 58-031180-1

(להלן "הרשות")                                                                                    מצד אחד;

 

לבין:    __________________________________

__________________________________

(להלן: "הקבלן")                                                                                    מצד שני;

הואיל   והרשות פרסמה מכרז שמספרו 3/20 לביצוע עבודות גינון, אחזקה וטיפוח בגני ילדים באשדוד עבור הרשות (להלן: "העבודות" או "העבודה" ובהתאמה "המכרז");

והואיל והקבלן הגיש הצעתו למכרז;

והואיל  חוזר ומצהיר כי הינו עומד בכל תנאי ההשתתפות והקריטריונים כפי שנדרשים על פי המכרז, על מסמכיו ונספחיו השונים וכי יש לו היכולת והאמצעים הדרושים לביצוע הוראות הסכם זה;

והואיל  והקבלן מאשר כי ידוע לו שהעבודות נועדו לשם העצמת בני נוער ועובדים שיסופקו לצורך כך ע"י הרשות וכי ביכולתו לנהל את העובדים הללו מתוך גישה חינוכית חברתית בהתאם למטרות הרשות:

והואיל וועדת המכרזים של הרשות בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת הקבלן; 

אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 1. המבוא

המבוא להסכם זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 1. הגדרות

בהסכם זה ובכל המסמכים המהווים חלק מההסכם יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות בהתאם להגדרות שבצידם (אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין):

 • "הרשות" – הרשות העירונית לחוסן ולביטחון קהילתי אשדוד (ע"ר).
 • "המפקח" - מי שימונה מעת לעת על ידי הרשות, לרבות נציג עיריית אשדוד, לצורך פיקוח על ביצוע עבודות הקבלן.
 • "הקבלן" – הקבלן ששמו מצוין לעיל, לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל קבלן משנה, הפועל בשמו ומטעמו בביצוע העבודות.
 • "התמורה" - הסכומים המגיעים לקבלן על פי הצעתו בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, קרי – המחיר שהוצע (או הוסכם) וזכה ובהתאם לכמויות שבוצעו בפועל.
 • "עובדי הקבלן" - עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששרותיהם יושכרו או ירכשו על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או על ידי שליחיו במתן השירותים נשוא ההסכם – למעט עובדי הרשות.
 1. מסמכי ההסכם

כל המסמכים שצוינו כמסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, או דו-משמעות כלשהי במסמכים השונים המהווים חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפויות במפרט או בכל מסמך אחר ממסמכי ההסכם, סדר העדיפויות לעניין בצוע העבודות יקבע בהתאם לרשימה שלהלן (כל הוראה או מסמך קודם ברשימה, עדיפים על הוראה או מסמך הבאים אחריו):

 • א. הוראות המפקח ו/או מנכ"ל הרשות;
 • ב. המפרטים/כתבי כמויות (מסמך 5 למסמכי המכרז).
 • ג. תנאי ההסכם.
 • ד. תקנים ישראליים.
 1. מובהר ומוסכם כי האמור בהסכם זה ביחס לעובדי הקבלן אינו מתייחס לעובדים אשר יסופקו ע"י הרשות אלא אם כן נכתב במפורש אחרת.
 2. מסירת העבודות
  • הרשות מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע העבודות כקבלן עצמאי, והכל ע"פ הוראות הסכם זה ומסמכיו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
  • הרשות תמסור לקבלן העבודות ע"פ הסכם זה בהתאם לשיקול דעתה, צרכיה, תקציבה, ובהתאם להזמנת המפקח לקבלן מדי פעם בפעם. הרשות רשאית לבצע העבודות או חלקן באמצעות עובדי קבלן אחר או עובדיה היא, לפי ראות עיניה. לקבלן לא תהיה כלפי הרשות כל טענה או תביעה בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקן של העבודות בלבד לביצוע על ידו.
 3. הצהרת הקבלן
  • כי הינו רשאי להשתתף במכרז כמציע וכי הוא עומד בכל התנאים להשתתפות במכרז המפורטים במסמכי המכרז.
  • כי הוא בעל מומחיות ידע ונסיון, מיומנות ואמצעים בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, ובכפוף לכך כי העובדים שיבצעו את העבודות בפועל יהיו עובדי הרשות, הוא מתחייב לבצע העבודות ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם להוראות המכרז להסכם זה.
  • כי קרא ובדק בעיון לפני הגשת הצעתו את כל מסמכי המכרז וההסכם ואת אתרי העבודות וסביבתן דרכי הגישה אליהן (מסמך 4 למסמכי המכרז) והצעתו מהווה תמורה מלאה וכיסוי מלא לביצוע העבודות ומילוי כל התחייבויותיו.
  • הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו כל הדרוש לבצוע ההסכם לרבות היכולת הכספית, כוח האדם המתאים, חומרים, מכונות, כלי רכב, כלי עבודה וציוד ומחסן כלים.
  • כי יהיה מצוי בקשר מתמיד עם הרשות, העובדים מטעמה ועם מחלקת הנטיעות בעיריית אשדוד.
  • כי השתתף בסיור הקבלנים ושמע את דברי ההסבר של נציג הרשות באשר למהות העבודות, ביצוען, והאחריות שלו כלפי העובדים שמטעם הרשות.
  • כי הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרים כחוק וכי ברשותו כל האשורים הנדרשים ע"פ כל דין לביצוע התחייבויותיו ע"פ ההסכם.
 4. ביצוע העבודות
  • העבודות נשוא הסכם זה כוללות ביצוע עבודות המפורטות במפרטים ובכתב הכמויות.
  • העבודות תבוצענה על פי המפרטים, ע"פ צרכי הרשות ובכפוף לתקציבה. כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם הרשות וכל רשות מוסמכת אחרת, ועם קבלנים אחרים אשר ימצאו באתרי העבודות, ככל שישנם.
  • הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בהתאם להוראות הרשות, לביצוען בקצב הדרוש ולשביעות רצון הרשות.
  • הקבלן אחראי לביצוע כלל הפעולות הנחוצות באתר/ים לשם התחלת העבודות ו/או ביצוע העבודות ו/או חלק מהן.
  • הקבלן מתחייב לתכנן ולבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה, תוך העסקתם של גורמים מקצועיים מומחים ומנוסים.
  • מים וחשמל הנחוצים לביצוע העבודות יהיו על חשבון הרשות.
  • הקבלן מתחייב להעמיד על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה וכן את כל הכלים, הציוד מכני, כלי העבודה, החומרים והאביזרים האחרים הדרושים לביצוע יעיל ומהיר של התחייבויותיו על פי הסכם זה ובקצב הדרוש. כן ישתמש הקבלן בכלי רכב משלו, נהוגים בידי עובדיו, לצורך ביצוע העבודות. הובלות החומרים, הכלים, הציוד, והחלפים תהא על חשבון הקבלן ואחריותו.
  • בסיום כל עבודה אחראי הקבלן להחזרת המצב בשטח לקדמותו בצורה מושלמת ולשביעות רצון המפקח.
  • הרשות אינה חייבת להזמין ביצוע עבודה ביחס לכל רכיב המצוין בכתב הכמויות ו/או במפרטים.
  • הקבלן לא יעשה שינויים או הוספות בעבודות, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך בכתב מאת המפקח. שינויים והוספות כאמור לא יהוו עילה לאיחורים וסטיות ביחס ללוח זמנים.
  • הקבלן יהא אחראי על חשבונו לביצוע העבודות בשטח בתנאי בטיחות ראויים ובהתאם להוראות הדין.
  • הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המפקח, ושנועדה לשמור על רווחת, נוחיות ובטיחות העובדים לרבות אלו שמטעם הרשות (ובשים לב שחלקם בני נוער עליהם חל חוק העסקת בני נוער).
  • על אף האמור בכל מקום במסמכי המכרז, תהיה רשאית הרשות לבצע רק אותו חלק מהעבודה שיש לו כיסוי בתקציב והקבלן מוותר בזה על כל תביעה מצידו בקשר לכך. לקבלן לא תהא כל טענה בעניין זה, בין לגבי סוג העבודה החלקית ובין לגבי ערכה כפי שיקבע ע"י נציג העירייה.

 

 • בכל הכרוך בביצוע העבודות ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בעיקר באשר לקבלת רישיונות ותשלום מסים.
 1. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח
  • המפקח מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על ביצוע העבודות, טיבן, החומרים, רמת הביצוע, טיב והיקף כוח האדם המבצע את העבודות, רציפות ביצוע ההתחייבויות נשוא ההסכם, מערכת היחסים בין הקבלן לבין הרשות והשימוש בחומרים ובכלים בקשר לכך. כן יהיה המפקח רשאי למסור הודעה לקבלן בדבר אי אישורה של עבודה או חלקה או חומרים או חלקם. ניתנה הודעה כנ"ל, יפסיק הקבלן את אותה העבודה, או השימוש באותם החומרים עד לקבלת החלטתו של המפקח.
  • בנוסף, מוסמך המפקח ליתן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה המתחייבות לדעתו לצורך ביצוע העבודה, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן. מוסכם כי בכל עניין, קביעת המפקח תהיה סופית ומכרעת, והקבלן מתחייב לפעול על פיה. יודגש כי הרשות אינה מחויבת למנות מפקח וכי כל מקום שבהסכם זה ניתנו סמכויות למפקח – יכול לבצע אותן נציג אחר של הרשות.
  • לדרישת המפקח יבצע הקבלן כל שינוי, תיקון והריסה של עבודות שלא בוצעו בהתאם לתוכניות, למפרטים או להוראות.
  • הקבלן יהא אחראי לכל פגם או מגרעת בבצוע העבודות הנובעים מאי מילוי הוראות תכנית העבודה או הנחיות המפקח שהועברו לקבלן, או כתוצאה מעבודה מקצועית לקויה או כל עבודה לקויה אחרת.
  • נתגלה פגם או ליקוי באופן ביצוע העבודות, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו, אלא, תוקף ההתקשרות עם הקבלן הסתיימה.
  • אין לראות בזכות הפיקוח שמסורה לרשות כנ"ל ו/או בהוראה מהוראות הסכם זה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יבצע הוראות הסכם זה במלואן. פיקוח שיבוצע כאמור לא ישחרר את הקבלן מאחריות כלשהי ע"פ דין או ע"פ הסכם זה, ולרבות מאחריות בדבר טיב העבודות ובכלל זה רמת ביצוע העבודות, טיב החומרים וכיו"ב בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו ו/או לגרוע ממעמדו כקבלן עצמאי לכל דבר.
 2. הסבת ההסכם, העברת זכות
  • הקבלן לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.
  • הקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מהרשות לפי הסכם זה לאחר, אלא אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של ראש הרשות. הרשות תהא רשאית לסרב לבקשות הקבלן בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הקבלן או קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם.
 3. איסור העסקת קבלני משנה

העבודה תבוצע ע"י הקבלן עצמו ו/או עובדים מטעמו בלבד.

 1. העסקת עובדים
  • הקבלן יעסיק אך עובדים מטעמו שהינם בעלי אזרחות ישראלית או בעל רישיונות מתאימים ותקפים.
  • לפי דרישה מאת המפקח, יחליף הקבלן את כל אחד מהמועסקים האחרים מטעם הקבלן, אם לדעת המפקח הם אינם מתאימים לתפקיד.
  • הקבלן ימלא אחר כל דרישה של המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל המועסק על ידי הקבלן במקום העבודה, אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא את תפקידו או שהוא מבצע את תפקידו ברשלנות.
  • לקבלן אין זכות להיות מעורב בעובדים שיסופקו ע"י הרשות.
 2. אמצעי זהירות ובטיחות
  • הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו, את כל אמצעי זהירות לבטיחות העבודה ובטחונה, ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, ובכל מקום שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מאת רשות מוסמכת כלשהי, וזאת עד לסיום העבודה ו/או קבלת הוראה אחרת מהמפקח, לפי המאוחר מבינהם.
  • מבלי לפגוע באמור בהוראות הסכם זה ו/או המכרז, מצהיר הקבלן ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו, עובדי הרשות וכל אדם וגוף אחר בהתאם לחוקי הבטיחות בעבודה לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, ופקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 והתקנות על פיהם.
  • על הקבלן לקיים בקרה יעילה וממשית על קיומן הלכה למעשה של כל ההוראות בנושא בטיחות העבודה ובטיחות הציבור במקום העבודה, לרבות תיקון אמצעי בטיחות אם נפגעו במהלך העבודה והתאמת כל אמצעי הבטיחות על פי התקדמות העבודה.
 3. זכות גישה

למפקח ולכל אדם שהורשה לכך על ידי הרשות תהא זכות כניסה למקום העבודה ולכל מקום אחר בו נעשית עבודה או מובאים ממנו חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע העבודה, והקבלן חייב לאפשר זכות גישה כאמור.

 1. מתקנים סמויים ו/או תת-קרקעיים

הקבלן  ידווח  למפקח ו/או לרשות  המוסמכת  באופן  מיידי על כל גילוי  ו/או  פגיעה במתקנים ובמבנים הקיימים בתחום האתר ובסמוך לו, לרבות סמויים או תת-קרקעיים. הקבלן  יהא  אחראי לכל  נזק  ו/או  קלקול  שגרם, במעשה  או  במחדל, תוך  כדי  ובמסגרת  ביצוע  הסכם  זה, למתקן או לצינור כלשהו שאינו נראה לעין, גם אם המתקן או הצינור אינו מסומן בתכניות או באיזה מבין מסמכי ההסכם.  הטיפול במתקנים  סמויים  ותת-קרקעיים  ייעשה  על  פי הוראות  המפרטים, ותחת  פיקוח  הרשויות המוסמכות.

 1. פגיעה בנוחות הציבור/הילדים והצוות המצויים באתרי העבודות
  • הקבלן מתחייב כי תוך כדי ביצוע העבודות וכל הכרוך והקשור בהן לא תהיה פגיעה מוגזמת או הפרעה בלתי סבירה לתנועת כלי הרכב והולכי הרגל במקום שבו מתבצעת העבודה ובסביבתו ו/או במעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השמוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, ומתחייב למלא אחר כל הוראות המפרטים בדבר הבטחת זרימה בטוחה, תקינה ורציפה של התנועה באתר העבודות. הקבלן יארגן ויתכנן את אופן ביצוע העבודה בהתחשב בעובדה כי בסיבות אתר העבודה ובקרבתו מתקיימת פעילות ותנועה שוטפת של ילדים קטנים, הורים וצוות חינוכי, ותוך תאום עם הרשות והרשויות המוסמכות.
  • במקרה של הובלת משאות יתואם הדבר מראש עם המפקח לענין מועד ההובלה והפריקה ובמגמה להקטין עד כמה שניתן ההפרעה לתנועת הציבור ונזק אפשרי לאתר העבודות.

 

 1. פעילות קבלנים אחרים

לרשות שמורה הזכות להעסיק ישירות קבלנים אחרים בביצוע עבודות, מתקנים, מערכות ועבודות, גם אם הם כלולים בהסכם זה.

לפי הוראות המפקח, חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהרשות אישרה וכן לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן במקום העבודה או בסמוך אליו. כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה איתם ולא לפגוע בעבודתם ולתקן נזקים שגרם להם, ולאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשרי בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו, ויהא רשאי לדרוש תשלום סביר כתמורה בעד השימוש האמור. במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד שימוש בשירותים ובמתקנים של הקבלן, יקבע המפקח את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. למען הסר ספק, בגין עבודות התאום לא תשולם לקבלן כל תמורה.

מובהר בזה, כי אין הרשות  נושאת  בכל  אחריות  לנזקים  שיגרמו לקבלן  על  ידי   קבלנים אחרים  ו/או  מי מטעמם, ולא  תהא  לקבלן  כל  תביעה  או  טענה כנגד  הרשות  בעניין  זה.

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין  קבלנים  אחרים  בנוגע לביצוע העבודות על פי הסכם זה ובנושאים הקשורים להסכם זה, יהיה המפקח הפוסק הקובע ופסיקתו תחייב את הקבלן.

 1. ניקיון מקום העבודה
  • הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום העבודה, את עודפי החומרים והפסולת, ומיד עם גמר העבודה ינקה את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל המתקנים הארעיים, שיירי חומרים, פסולת, מבנים מכל סוג שהוא, וימסור את האתר והעבודה כשהם נקיים ומתאימים למטרתם לשביעות רצונו של המפקח.
  • עם סיום ביצוע העבודות ו/או בתום ההסכם, יסתום הקבלן את כל הבורות, יפרק, יהרוס ויפנה את כל המבנים הארעיים שהקים, הציוד, המחסן, השירותים, המשרד ומקומות האכילה של העובדים, ויסלקם מהאתר על חשבונו.
  • הקבלן חייב לסלק את כל הפסולת הנובעת מהעבודות שביצע לאתר פסולת מאושר על חשבונו וימציא למפקח אישורים המעידים על ביצוע סילוק הפסולת מיד עם דרישה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המפקח רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה, לסלק חומרים כלשהם ממקום העבודה תוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם; להביא חומרים מתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים; לסלק, להרוס ולעשות מחדש חלק כלשהו מהעבודה שנעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים בו, במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי ההסכם. הוראה זו תחול על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ומלאכה האמורים.
  • לא מילא הקבלן אחר ההוראות האמורות, תהא הרשות רשאית לבצען בעצמה ו/או באמצעות קבלן אחר על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה, והרשות תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. בנוסף, תהא הרשות רשאית להטיל על הקבלן סנקציה כמפורט בטבלת ההתראות והקנסות הרצ"ב כנספח א'.
 1. מניעת רעש

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בצורה שקטה ככל האפשר תוך הקפדה על הוראות ותקנות למניעת מפגעים (רעש) תשכ"ו – 1966 ומתחייב להימנע מהקמת שאון ורעש שיהיה בו כדי להפריע למי שינכח באתרי העבודה ובשים לב כי מדובר בגני ילדים/מוסדות חינוך.

 1. עתיקות

גילה הקבלן באתר העבודה עתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, ינקוט הוא באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם ממקומם ויודיע על התגלית מיד למפקח.

 1. שלילת זכות עיכבון

מוסכם בזה כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי במקום/במבנה/בדרך אלא רשות שימוש בלבד וזאת לצורך ביצוע העבודות עפ"י הוראות ותנאי הסכם זה. כן מוסכם כי אין ולא תהיה לקבלן זכות עיכבון כלשהי במקום/במבנה/בדרך ו/או בכל חלק של אלה ובכל הנמצא עליהם, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עיכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו.

 1. הגנה בפני נזקי אקלים

במהלך כל תקופת ביצוע העבודות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת העבודות, הציוד, החומרים והכלים בפני השפעות אקלימיות, לרבות גשמים, רוחות, אבק, שמש וכד'. הקבלן יהא אחראי לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם לעבודה, לציוד, לחומרים ולכלים בשל השפעות אקלימיות גם אם נקט בכל האמצעים הדרושים.

 1. עקירת עצים וצמחיה

לא יעקור הקבלן ולא יפגע בעצים ובצמחיה קיימים או שניטעו באתר העבודות אלא אם קיבל  אישור בכתב ומראש מגורם המוסמך לכך במועצה ומילא אחר כל הוראות בעניין זה.

 1. חובת תיאום עם פקחי רשויות

מלבד חובת הדיווח לרשויות המוטלת על הקבלן על פי חוק,  חייב יהיה הקבלן לדאוג, בנוסף לתאום עם המפקח, לתאום מוקדם עם פקחי רשויות השמירה על נכסי הציבור ועל המשאבים הטבעיים (רשות שמורות הטבע, החברה להגנת הטבע,   משרד לאיכות הסביבה, קק"ל ורשות העתיקות).

היה והודיע פקח אחד מן הרשויות או הגופים הנ"ל על ערכי טבע ונוף, עתיקות מיוחדים או נדירים, ימנע הקבלן מכל פגיעה בהם, אלא לאחר תאום הפעולות שינקטו לפינויים או שימורם עם הרשות המתאימה ועם המפקח. לא תשולם כל תוספת עבור תיאומים אלו.

 1. ויתור על סעדים מניעתיים

הקבלן לא ינקוט נגד הרשות או מי מטעמה או הנותן לו שירותים בקשר עם העבודה, בכל הליך משפטי של צו מניעה, צו עשה ו/או הליך הצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי בקידום ו/או בהמשך ביצוע העבודות. הסעדים היחידים להם יהא הקבלן זכאי כלפי הרשות, אם בכלל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעדים כספיים בלבד.

 1. ערבות לקיום ההסכם

א.     להבטחת מילוי התחייבויותיו  על  פי  ההסכם, כולן  או  מקצתן, ולהבטחת ביצוע יעיל, רציף ותקין של העבודות, ימציא הקבלן לרשות  עם  חתימת   ההסכם, ערבות בנקאית, אשר תהא בתוקף למשך 10 חודשים  (בנוסח המצורף כמסמך 9 למסמכי המכרז) בסך 10,000 (במלים: עשרת אלפים) ₪. הערבות האמורה תשמש גם כערבות לכך שהקבלן יחזיר לרשות את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות חשבונאיות בחשבונותיו. הערבות תשמש גם כערבות להבטחת טיב החומרים והציוד ורמת ביצוע העבודות.

ב.     הערבות  תהא  צמודה  למדד  המחירים  לצרכן  המתפרסם  ע"י  הלשכה  המרכזית

לסטטיסטיקה.  המדד הבסיסי הינו  המדד  האחרון  הידוע  במועד  חתימת  ההסכם,

והמדד החדש לענין הערבות יהא המדד האחרון הידוע במועד חילוט הערבות.

 • יפר הקבלן את ההסכם או תנאי מתנאיו ו/או לא יבצע העבודות באופן רציף ותקין ו/או ישתמש בציוד ו/או יבצע העבודה ברמה בלתי נאותה (לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח) – תהיה הרשות רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לחלט הערבות, כולה או חלקה. ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על הקבלן בלבד.
 • הערבות תהיה חתומה ומבויילת כדין.
 • הערבות תהא אוטונומית ובלתי מותנית ותעמוד לפירעון מיידי עפ"י דרישה של ראש הרשות.
 • מוסכם בזה כי סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין כל הפרה שביצע הקבלן בהתאם למפורט בהסכם ו/או בגין כל פגם ו/או ליקוי בטיב הציוד ו/או ברמת ואופן ביצוע העבודות.
 • סכום הערבות שנגבה על ידי הרשות ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהא לקבלן הזכות לבוא לרשות או לראש הרשות או לגזבר הרשות בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של הרשות על פי ההסכם ו/או כל דין.
 • בתקופת האופציה, ככל שתמומשנה, יומצאו ערבויות כנ"ל שיהיו תקפות בהתאמה.
 • הערבות תושב כנגד חתימת הקבלן על מתן התחייבות לתיקוני טיב ובדק משך 6 חודשים מתום תקופת ההסכם.
 1. אי קיום יחסי עובד-מעביד

א.      הקבלן מצהיר בזאת כי הוא המעביד הבלעדי של עובדיו וכי אין בהסכם זה או    בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו לבין הרשות, וכי אין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד.

ב.     מבלי  לפגוע  בכלליות  האמור  לעיל,   אין  הקבלן  זכאי  לפיצויי פיטורים  ולהטבות

אחרות הנהוגות על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד.

ג.     הקבלן  מתחייב  למלא בכל עת אחר כל הוראות  הדין בקשר להעסקת  עובדים  ו/או

עובדים זרים ו/או מועסקים, ולהעסיקם בהתאם להוראות אלו.

ד.   הקבלן  מתחייב  לשלם   עבור  עצמו  ועבור  עובדיו  את  תשלומי  מס  ההכנסה     והביטוח הלאומי וכל מס או תשלום אחר שידרש לשלם. הקבלן חייב למלא בכל עת אחר כל הוראות הדין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים. הקבלן ישלם בעד עובד, המועסק בביצוע העבודה את כל התשלומים הסוציאליים והרכיבים הקשורים ביחסי העבודה ביניהם וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן בתשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי דין.

ה.  במידה והרשות תתבע לשלם סכום כל שהוא מן הקבלן ו/או מעובדיו, תשלומים שמקורם בטענת יחסי עובד ומעביד, ישפה ויפצה הקבלן את הרשות בכל סכום בו תחוייב כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, מייד עם דרישה.

 1. רשיונות, היתרים וכיו"ב
 • הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה לפי הסכם זה שהוצאתה לפועל על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או מועסקיו מחייבים רישוי ו/או קבלת היתר לפי כל דין, תבוצע על ידו באמצעות רישוי ו/או היתר בהתאם לדין.
 • בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון או היתר על פי דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום כבעל רשיון כאמור.
 1. נזיקין לגוף או לרכוש
 • הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, או נזק או אובדן, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שיגרמו לרשות ו/או לקבלן ו/או לעובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או למי שבא מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזקים לצדדים שלישיים, בשל מעשה או מחדל, מכל מין וסוג שהוא, של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע העבודה ו/או כל הכרוך בעבודה זו, בין שהעבודה נעשתה כדבעי ובין שנעשתה ברשלנות, ו/או ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

בכלל זה יהא הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), או לפי כל חוק אחר. הקבלן יפצה וישפה את הרשות ו/או את הניזוק(ים) לפי המקרה, על חשבונו והוצאותיו, בגין כל תביעה שתוגש נגדה בקשר לכך, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו(ה)(הם).  הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את הרשות, עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, נזק כספי או נזק או אבדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל שארעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

ב.      הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשרותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי ביצוע העבודה ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. הקבלן יפצה וישפה את הרשות בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.

ג.       הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את הרשות על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בפרק זה לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו לה ושכ"ט עו"ד. אם תתבע הרשות ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגדה או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט כאמור. כל סכום שיגיע כאמור לעיל לרשות מאת הקבלן ישא ריבית והצמדה כחוק מעת דרישתו ע"י הרשות מהקבלן עד תאריך התשלום בפועל.

ד.      הקבלן יהיה אחראי וישפה את הרשות בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.

ה.      אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת ההסכם.

ו.       הרשות תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון הרשות.

ז.       מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו לרשות ו/או שעל הרשות יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג',  בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה הרשות רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לקבלן.

 1. ביטוחים

 

 • מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה לפי כל דין, הקבלן מצהיר כי יערוך טרם חתימת ההסכם ולפני תחילת ביצוע העבודות בחברת ביטוח בעלת מוניטין פוליסות ביטוח כמפורט בהמשך (להלן - "ביטוח העבודות הקבלניות") משך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מאתרי הביצוע (לפי המאוחר) על מנת להגן על עצמו ו/או על הרשות ו/או על עיריית אשדוד ו/או על קבלני המשנה ו/או על הבאים מכוחם מפני אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא הסכם זה. ביטוח העבודות הקבלניות יכלול את פרקי הביטוח המפורטים בנספח הביטוח המסומן כמסמך 7 למסמכי המכרז.
 • תיקן הקבלן בעצמו  את הנזק  בשלמותו,  או  שילם  או  פיצה  את  הניזוק  בגין  הנזק

במלואו, יהיה הוא בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח.

 • במקרה הארכת משך העבודות, תוארך תקופת הביטוח בהתאם.
 • ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 60 יום מראש.
 • למען הסר ספק, הקבלן ישא בעצמו בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות הביטוח. סכומים אלו יהיה ניתנים לקיזוז על ידי הרשות מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.
 • שם המבוטח בביטוחי הקבלן המפורטים לעיל יורחב לכלול גם את הרשות, את עיריית אשדוד, את המפקח, קבלניהם וקבלני-המשנה שלהם.
 • ביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש דבר ויתור על זכותו לתחלוף (Subrogation) נגד כל
  יחיד מיחידי המבוטח, עובדיהם וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או
  הקשור לעבודה.
 • הפוליסות תכלולנה הוראה לפיה רק הקבלן לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיה.
 • הפוליסות תכלולנה הוראה לפיה הן פוליסות ראשוניות לכל פוליסה שהוצאה בנפרד על ידי יחיד מיחידי המבוטח.
 • הקבלן מתחייב להמציא לידי הרשות טרם חתימת ההסכם אישור חתום על ביצוע ביטוח העבודות הקבלניות וכן, מיד עם דרישתו, העתקים חתומים של ביטוחי הקבלן בנוסח מסמך 7 למסמכי המכרז. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, לדרישת הרשות, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהו על הרשות ולא תצמצם את אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 • הקבלן ימציא לרשות, על פי דרישתה, את העתקי הקבלות על תשלום פרמיות הביטוח.
 • היה ולדעת הרשות יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים כאמור.
 • למען הסר ספק, כל דחייה בהתחלת ביצוע העבודה שתגרם עקב אי הצגת אישור על עריכת ביטוח העבודות הקבלניות על ידי הקבלן, לא תגרע מהתחייבויות הקבלן לעמוד בלוח הזמנים לביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה.
 • הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה ולשלם הפרמיות במועדן. כן מתחייב הקבלן להודיע מיד בכתב למבטח ולרשות על קרות אירוע נזק ולשתף פעולה לשם שמירה ומימוש של זכויות הרשות.
 • כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת הרשות בכתב, ויהיה כפוף לאישורו מראש.
 • הקבלן מתחייב לכך כי הוראות פוליסות הביטוח תובאנה לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה שלו.
 • הוראות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי הסכם זה.

 

 • הקבלן פוטר את הרשות, את עיריית אשדוד את המפקח וכן את הקבלנים האחרים הקשורים בביצוע העבודות ואת הבאים מטעמם מאחריות לכל אבדן או נזק בגינו הוא זכאי לשיפוי על פי פוליסות הביטוח לעיל.
 • תהיה הרשות סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות הסכם זה, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:
 • הרשות רשאית (אך לא חייבת) לראות בכך הפרה יסודית של ההסכם ולנקוט בצעדים המתחייבים מכך.
 • הרשות רשאית (אך לא חייבת) להתקשר בחוזי ביטוח תחת הקבלן ו/או לשלם דמי ביטוח.
 • עשתה הרשות כאמור לעיל, יחולו כל הוצאותיה על הקבלן.
 • אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי.
 1. תקופת ההסכם

א.    תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה מיום חתימתו ע"י הצדדים ועד ליום 30.9.20.

ב.    לרשות מסורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למשך 4 תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת.

ג.     תקופות האופציה תחודשנה ללא צורך במתן הודעה מוקדמת וכל עוד לא תמסר הודעה אחרת.

ד.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרשות  רשאית  להביא את ההתקשרות  על פי הסכם זה

לידי סיום מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, למעט בגין הוצאות הקבלן עד מועד הביטול, בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן 30 יום מראש. במידה שהחליטה הרשות על ביטול ההסכם כמפורט לעיל תשלח הודעה על כך לקבלן. הביטול כאמור יכנס לתוקפו תוך 30 ימים מיום שתשלח ההודעה כאמור.

 

 1. תנאי התשלום

א.   בתמורה לעבודה ולשירות שתקבל הרשות, וכן למילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי התנאי וההוראות המפורטים בהסכם זה, תשלם הרשות לקבלן את התמורה כפי שהוסכמה בין הצדדים.

ב.    מובהר בזאת כי התמורה הנקובה בסעיף זה מהווה תמורה מלאה כנגד מילוי כל התחייבויות הקבלן במלואן ולרבות בגין התחייבויות הקבלן לבצע פעולות כמתחייב על פי הוראות הסכם זה ומסמכיו.

ג.    התשלומים יבוצעו בתנאים של שוטף + 45 יום.

 • הקבלן מצהיר ומתחייב בזה, כי התשלומים המוצעים לעיל נקבעו לאחר שבדק היטב

את ההיקף, המהות  והתנאים  לביצוע  כל  הפעולות, העבודות, ההתחייבויות  שעליו לבצע  ולאחר  שבדק היטב את תנאי  ההתקשרות שבהסכם  זה.

 • התמורה הינה קבועה ואינה מוצמדת למדד כלשהו. ככל שהרשות תאריך את תוקף ההסכם תהיה התמורה צמודה למדד המחירים לצרכן שיהיה ידוע במועד סיום התקופה הבסיסית/ראשונה.
 1. סיום ההסכם

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה תהא הרשות רשאית בכל אחד מן המקרים הבאים לבטל הסכם זה:

 • הקבלן הפר הפרה יסודית ו/או הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה.
 • הקבלן לא מילא אחר הוראה כלשהי של הרשות בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו, למרות התראה בכתב שנשלחה אליו.
 • הקבלן הוכרז פסול דין ו/או פושט רגל ו/או נתמנה לו נאמן ו/או נתמנה לו כונס נכסים זמני או קבוע.
 • אם הקבלן מאוגד כחברה- נתקבלה החלטה על פרוק מרצון ו/או ניתן צו פירוק כנגד החברה ו/או נתמנה לה מפרק ו/או קדם מפרק ו/או כונס נכסים זמני או קבוע.
 • הרשות החליטה על כך עקב קיצוצים בתקציבה או מטעם ענייני אחר.

 

 1. קיזוז וניכוי

הרשות תהא רשאית לקזז כל נזק או פיצוי, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ותהא רשאית לקזז הסכום הנ"ל מהתשלומים המגיעים לקבלן מהרשות ו/או לגבותם מהערבות הבנקאית. כל ערבות שמסר הקבלן בקשר עם הסכם זה ו/או אחר תשמש בין היתר לכיסוי סכומים כאמור. אין באמור לגרוע מכל זכות שיש לרשות על פי כל דין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן.

 1. סילוק יד הקבלן

א.   בכל אחד מהמקרים דלהלן  תהא הרשות רשאית בהודעה בכתב  לבטל  את  ההסכם,

במועד הנקוב בהודעת הביטול ההסכם יבוא לקצו כאילו נחתם ונקב  מראש  את  מועד

הביטול כמועד סיום ההסכם, והרשות תהא רשאית לתפוס את מקום העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה, או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים שבמקום העבודה וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לרשות מהקבלן לפי ההסכם:

 

  (1) כשהקבלן מסב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר או מעניק טובת הנאה על     פיו לאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה ו/או ממחה סכומים           המגיעים ו/או אשר יגיעו לו בגין ביצוע ההסכם ו/או ממשכן זכויות ע"פ הסכם זה לאחר ללא הסכמת הרשות מראש ובכתב , ובניגוד לתנאים שיקבעו במידה  וישנם כאלו, לרבות בדבר הגדלת ערבויות או קביעת בטחונות נוספים.

 

  (2) כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם.

 

  (3) כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה או שהוא אינו מבצעה ברציפות לפי לו"ז שנקבע ואושר ע"י המפקח או שאינו   מבצע העבודות בקצב הדרוש להשלמתן במועד ואינו מציית להוראה בכתב     מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה (תוך המועד הנקוב בהוראה) או       לבצעה בקצב הנדרש ו/או לפי לוח הזמנים שנקבע.

 

  (4) כשיש בידי הרשות הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהוא שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהיא בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

 

  (5) כאשר מוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן הרשות והעקול לא מוסר תוך 20 יום מיום הטלתו.

 

  (6) כשהקבלן מעסיק עובדים בניגוד להסכם ו/או לדין.

 

  (7) אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו.

 

  (8) התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן, שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה לרשות עובדה מהותית אשר, לדעת הרשות, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

 

  (9) התברר כי הקבלן העביר לרשות הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים במסגרת ביצוע תפקידיו.

 

  (10) כאשר בשל עבודה שלא בוצעה כיאות על ידי הקבלן, נגרמו עבירות תנועה ו/או אירעו תאונות ו/או נגרמו נפגעים.

 

ב. תפיסת מקום העבודה וסילוק יד הקבלן ממנו לפי סעיף קטן א' לעיל אין בו משום ביטול התחייבויות הקבלן והוא חייב לעמוד בכולן.

 

ג. למען הסר ספק יובהר, כי המקרים הנקובים בס"ק א' לעיל מהווים הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן.

 

 1. תרופות
א. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם עפ"י כל דין במקרה של הפרת ההסכם.

 

ב. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א-1970.

 

 

ג. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע באמור לעיל ו/או בזכות הרשות לכל סעד אחר המוקנה לה עפ"י הסכם זה ו/או כל דין.

 

ד. מבלי לפגוע באמור לעיל, היה והקבלן הפר הוראה מהוראות הסכם זה ו/או לא קיים התחייבות מהתחייבויותיו להנחת דעתו של המפקח, או לא מלא הקבלן אחר הוראות המפקח או לא ביצע העבודות בקצב הנדרש (להלן: "ההפרה") רשאי המפקח להתרות בקבלן בדבר הפרת הוראות ההסכם ולדרוש תיקון ההפרה תוך המועד הנקוב בהתראה. היה והקבלן לא תיקן את ההפרה במועד שנקבע בהתראה, תהיה הרשות רשאית לבטל את ההסכם בהודעה בכתב שתשלח לקבלן תוך 7 ימים מראש, בגין הפרת ההסכם ו/או לבצע את העבודות ו/או חלקן בעצמה ו/או למסור את ביצוען לאדם אחר, על חשבון מסכום ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות. כל ערבות שמסר הקבלן בקשר עם הסכם זה תשמש בין היתר לכיסוי סכומים כאמור, ולרבות כפיצוי מוסכם בגין העדר תיקון הליקויים במועד הנקוב בהתראה. במועד הנקוב בהודעת הביטול יבוא ההסכם לקצו כאילו נחתם ונקב מראש את מועד הביטול כמועד סיום ההסכם.

 

ה. הודיעה הרשות לקבלן כי היא רואה את ההסכם כמבוטל בתוקף סעיף זה, תשלם הרשות לקבלן תמורת העבודות הגמורות שאושרו על ידי המפקח ושבוצעו עד תאריך ביטול ההסכם, בניכוי כל הוצאות הרשות עקב ו/או כתוצאה מהביטול הנ"ל.

 

ו. נקיטה באמצעים המפורטים בסעיף זה (על תתי סעיפיו) , כולם או מקצתם, לא תגרע מזכותה של הרשות לנקוט כנגד הקבלן באותם צעדים משפטיים ו/או אחרים שיראו לה בגין הפרת הסכם זה על ידי הקבלן.

 

ז. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הפרת ההסכם על ידי הקבלן, תהא הרשות רשאית לממש את הערבות שהפקיד הקבלן להבטחת ביצוע ההסכם.

 

ח. בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, כמפורט בהסכם זה, לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו ו/או פיצוי כלשהו עקב ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר ביטול ההסכם.

 

ט. בנוסף לאמור לעיל, תהא הרשות רשאית להתקשר עם קבלן אחר ו/או להעסיק עובדים מטעמה בביצוע העבודות נשוא ההסכם, על חשבון הקבלן.

 

י. התקשרה הרשות עם קבלן אחר ו/או העסיקה עובדים מטעמה בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, ישא הקבלן בהוצאות שנגרמו לרשות בתוספת 5% מסכום ההוצאות האמורות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות, וישלמן תוך 10 ימים מיום שיידרש לכך על ידי הרשות. סכום ההוצאות יקבע באופן סופי ומוחלט על ידי גזבר הרשות. ספרי הרשות והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם, ולשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.

 

 1. ויתור על זכויות מצד הקבלן

השתמשה הרשות בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה לקבלן עילת תביעה כלשהי נגד הרשות בגין ביטול ההסכם, הפסקה בביצועו או סיבה אחרת, והקבלן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת, פרט לתמורה בעד אותם שירותים שבוצעו על ידו עד למועד הביטול או ההפסקה, הכול לפי המקרה.

מבלי לגרוע מזכויות הרשות לפי הסכם זה, תהא הרשות רשאית, בכל אחד מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור, למסור את ביצוע המשך העבודות לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בפעולות שנעשו על ידי הקבלן ללא מתן כל תמורה נוספת לקבלן.

 

 1. שמירת זכויות

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של הרשות ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה כלשהי לא ייחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם הקבלן, אלא אם ויתרה הרשות על זכותה בכתב ובמפורש.

למען הסר ספק ומבלי לפגוע בהוראות ספציפיות הנקובות בהסכם זה יובהר, כי כל פעולה שהקבלן התחייב לבצע והוא לא ביצע, לרבות תיקון פגמים וליקויים, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי ההסכם והוא לא מילאה - רשאית הרשות לשים קבלן אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ו/או לבצע הפעולה בעצמה ו/או באמצעות עובדיה ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל או מי מטעמו, והדורשת ממנו למלא את התחייבותו תוך הזמן שנקבע בהודעה.

 1. שינוי

כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא. הוראה של המנהל ו/או בא כוחו שתוצאתה הגדלת התמורה, לא יהיה לה תוקף אלא אם כן ניתנה בכתב ונחתמה כדין בידי ראש הרשות.

ולראיה באו הצדדים על החתום: 

__________________________                                                                                          ________________

         מהות  הרשות העירונית                                                                            הקבלן

לחוסן וביטחון קהילתי אשדוד (ע"ר)

מסמך 7

תאריך ___________

נוסח לאישור לעריכת ביטוחי הקבלן לביצוע עבודות גינון (אחזקה וטיפוח) של גני ילדים באשדוד

 

לכבוד
הרשות אשדוד

(להלן "הרשות")

רח' הנרייטה סולד 1

אשדוד

 

א.נ.,

 

הנדון: הסכם ביניכם לבין __________________ (להלן "המבוטח")

            בקשר למכרז למתן שירותי אחזקת גינון (אחזקה וטיפוח) של גני ילדים באשדוד

הננו מאשרים כי החל מיום _______________ ועד יום _______________ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בהתאם לאמור בסעיף 28 להסכם שבנדון, כלהלן:

 

 1. ביטוח עבודות קבלניות, כמפורט בהמשך, על מנת להגן על המבוטח, על הרשות, על עיריית אשדוד וכן על המפקח, קבלנים וקבלני משנה שלהם ו/או על הבאים מכוחם מפני אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא הסכם זה. ביטוח העבודות הקבלניות כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן:

א.  פרק (1) - נזק רכוש:

ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המבטח בפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך תקופת הביטוח.

סכום הביטוח אינו נמוך מעלות ההקמה מחדש של העבודות המבוטחות.

 

הביטוח הורחב, בין היתר, לכלול גם את הכיסויים הבאים:

 

- רכוש בהעברה, בסכום שאינו נמוך מ – 150,000 ₪.

 

- הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק בסכום שאינו נמוך מ – 300,000 ₪  או מ –

15% מהנזק, לפי הגבוה.

 

- ציוד, מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרוייקט הסופי, בסכום של 350,000 ₪                    לפחות.

- נזק ישיר של תכנון, חומרים ועבודה לקויים בסכום שאינו נמוך מ – 20% מסכום

הביטוח.

- פינוי הריסות בסכום שאינו נמוך מ – 10% מסכום הביטוח.

- נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח, בסכום של

350,000 ₪ לפחות.

- הוצאות מיוחדות בסכום של 150,000 ₪ לפחות.

- נזקי פריצה בכפוף לשמירה בסכום של 300,000 ₪ לפחות.

ב.         פרק (2) - אחריות כלפי צד ג':

חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע, בגבול אחריות של 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון) לפחות לאירוע ולתקופת הביטוח.

על הביטוח מורחב לכלול גם נזק תוצאתי במקרה של נזק למתקנים תת-קרקעיים, בגבול שלא יפחת מ-200,000 ₪.

הכיסוי חל במפורש גם על נזקים הנובעים מרעידות והחלשת משען ונזק ליסודות. הביטוח      כולל גם סעיף "חבות צולבת".

הכיסוי יכלול שיפוי הרשות ועיריית אשדוד בגין תביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי עד גבול האחרון בפוליסה.

ג.          פרק (3) - אחריות מעבידים:

חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת במשך תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות של 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון) לפחות לתובע אחד, למקרה ולתקופת הביטוח.

הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער.ביטוח העבודות הקבלניות הורחב לכלול תקופת תחזוקה "מורחבת" בת 24 חודשים לפחות.

ד.        ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך של 1,000,000 ₪ ושלא יפחת מ – 500,000 ₪ בגין נזק אחד.

ה.        ביטוח "אחריות המוצר" שגבול  אחריות  המבטח על פיו לא  יפחת מסך 2,000,000₪   בגין כל פגיעה או נזק העלול להגרם עקב פגם כלשהו בעבודות, וזאת ממועד מסירת העבודות או חלקן למזמין ולמשך כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי ההסכם או לפי כל דין. הביטוח יכלול גם סעיף "חבות צולבת".

ו.         ביטוח בגין נזקי טבע ורעידות אדמה בסכום שלא יפחת מעלות ההקמה מחדש של הפרוייקט.

 1. שם "המבוטח" בביטוחים לעיל  הורחב  לכלול  גם  את הרשות, המפקח, קבלנים וקבלני  משנה.
 2. היקף הכיסוי הביטוחי לפרקים א'-ו' לעיל אינו פחות מהתנאים הידועים כ "ביט' 2005", כולל גם כיסוי לנזקי גוף מפגיעת כלי רכב שאין חובה לבטחן, וכן תביעות על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 3. הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותנו לתחלוף מכל יחיד מיחיד המבוטח, עובדיהם ומכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב לשפותו או הקשור לעבודה.
 4. אנו מאשרים בזה כי "המבוטח", המצוין בכותרת למסמך זה, ישא לבדו בתשלום הפרמיה והשתתפות עצמית.
 5. אנו מאשרים בזה כי במקרה הארכת משך העבודה, נאריך את תקופת הביטוח בהתאם.
 6. אנו מאשרים בזה כי הביטוחים לעיל הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המבוטח או עיריית אשדוד.

הביטוחים הנ"ל,  לא יצומצמו,  לא יבוטלו ולא יפוגו,  אלא אם תשלח לרשות הודעה על כך בדואר רשום, לפחות 60 יום מראש.

בכפוף  לתנאי  וסייגי הפוליסות המקוריות עד  כמה שלא שונו במפורש על ידי  האמור  באישור זה.

 

בכבוד רב,

 

_______________                            __________________

שם ותפקיד החותם                             חתימה וחותמת המבטח

 

מסמך 8

 

תצהיר בעניין דיני עבודה והעדר הרשעה פלילית

אני הח"מ, ......................., בעל/ת ת.ז מס'  ....................... לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 

 1. הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז 3/20 לעבודות גינון ואחזקה בגני ילדים באשדוד, שהוצא ע"י הרשות העירונית לחוסן ולביטחון קהילתי בעשדוד (ע"ר).
 2. בתצהיר זה:

"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:

(1)              חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;

(2)              אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

(א)  בעל השליטה בו;

(ב)  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו

להרכב כאמור של המציע,  ותחומי פעילותו  של  חבר  בני האדם  דומים

במהותם לתחומי פעילותו של המציע;

(ג)   מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;

(3)             אם  המציע  הוא  חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית –  חבר בני אדם אחר,  שנשלט

שליטה; מהותית בידי מי ששולט במציע;

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981

 

 1. הנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי: (סמן בX- את המשבצת המתאימה)
  • לא הורשענו בפסק-דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987 ו/או בעבירות על אחד מהחיקוקים המופיעים בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ד 2011 עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
  • הורשענו ביותר משתי עבירות לפי אחד מהחוקים הנ"ל, בפסקי דין חלוטים, אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 2. הנני מצהיר כי המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת משך שבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 1. כמו כן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור.
 2. לחילופין, מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור או בגין עבירה אחרת כמפורט להלן:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. ידוע למציע כי לרשות יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום, כפי שמפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

__________________

חתימת המציע

 

אישור

 

הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., עו"ד , מר/גב' . . . . . . . . . . . . . . . ., ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 

___________________________

, עו"ד

 

מסמך מס' 9

 

ערבות בנקאית

(להבטחת ביצוע ההסכם וטיב עבודות-ביצוע וטיב)

 

תאריך: ______________

לכבוד

הרשות

אשדוד

 

א.ג.נ,

 

הנדון: ערבות בנקאית מס'                     

 

על פי בקשת _______________________ (להלן: "המבקש") אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל של 10,000 (עשרת אלפים) ₪ בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "סכום הערבות", "המדד") שתדרשו מאת המבקש להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם לעבודות גינון ואחזקה בגני ילדים באשדוד ולהבטחת טיב העבודות שיסופקו על ידי המבקש בקשר עם ההסכם, לרבות להבטחת תיקון כל תקלה, פגם ו/או נזק בעבודות על פי ההסכם.

 

מדד הבסיס לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון הידוע ביום חתימת ההסכם.

המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

לפי דרישתכם הראשונה, חתומה על ידי מנכ"ל/חשב הרשות, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.

 

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _______ לחודש __________ שנה _______ בלבד, וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל, ולאחר תאריך זה, תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה כמפורט להלן. 

 

ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של גזבר הרשות או ראש הרשות או מי מטעמם.

ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. 

 

בכבוד רב,

 

בנק _________

סניף _________