מכרז פומבי מס’ 01/16

מכרז פומבי מס' 01/16

 

להפקת וארגון כנס

"אתגרי המשפחה בעידן המודרני -סוגיות עכשוויות בנושא ההורות בישראל"

19.3.2017, כ"א אדר תשע"ז

 

  מכרז פומבי מס' 01/16

 

המזמין :             הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות אשדוד (ע"ר)

 

המקום:              המשכן לאומנויות הבמה אשדוד

 

השירות :           הפקת וארגון כנס "אתגרי המשפחה בעידן המודרני – סוגיות עכשוויות בנושא ההורות בישראל"  שיתקיים ביום 19.3.17, כ"א אדר תשע"ז

 

  הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות אשדוד (ע"ר)

רח' ניסן 11, אשדוד

נא לפנות לגב' אורטל בר-אל 

מייל: ortal@hrashut.org.il

 

מסמכי  המכרז

 

 1. תנאים כלליים של המכרז
 1. ראשי פרקים של הכנס, מהות, פעולות, לוח זמנים ועניינים הקשורים בכנס
 1. הצעת המציע (בצירוף תכנית מפורטת המתבססת על מסמך מס' 2 ובצירוף פירוט ניסיונו)
 1. הצהרת המציע
 1. חוזה (שיחתם עם המציע)
 1. נספח ביטוח ואישורים על עריכת ביטוחים
 1. נוסח כתב ערבות
 1. תצהיר בנוגע להעסקת עובדים זרים וחוק שכר מינימום

 

מסמך 1

הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות אשדוד (ע"ר)

מכרז פומבי מס' 01/16

הפקת וארגון כנס "סוגיות עכשוויות בנושא ההורות בישראל"-19.3.2017

תנאים כלליים

 1. כללי

 

 • הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות אשדוד (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת קבלת הצעות בהן יפורטו תוכניות לצורך הפקת וארגון הכנס שבכותרת שיתקיים ביום 19.3.2017 במשכן לאומנויות הבמה באשדוד (להלן:"הכנס"), וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 • תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ"ב על נספחיו מהווה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • מועד קיום הכנס הינו קבוע אולם ככל שהדבר יתאפשר ו/או כתוצאה מאילוצים שונים ובהסכמת הצדדים ישונה מועד קיומו של הכנס.

 

 1. תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז (תנאי סף)

 

  רשאים להשתתף במכרז זה מי שעומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

 

 • המציע הינו בעל נסיון ולפיו משנת 2012 ועד כה הפיק ואירגן כנסים כדוגמת הכנס וזאת בקנה מידה ארצי. יודגש כי הניסיון המינימלי הנדרש הינו שני אירועים לפחות בקנה מידה ארצי, בסדר גודל של כ-600 משתתפים ובהשתתפותם של בעלי תפקידים בכירים מהמגזר הפוליטי, ציבורי, עסקי ו/או אקדמאי.

על המציע לצרף (למסמך 3 להצעתו) אסמכתות המעידות על עמידתו בתנאי סעיף זה.

 

 • המציע הינו בעל מחזור כספי מינימאלי בן 1,000,000 ₪ לשנה וזאת ביחס לשנת המס 2012-2015.

על המציע לצרף אסמכתא מרואה חשבון על עמידתו בתנאי סעיף זה.

 • המציע השתתף בסיור מציעים כמפורט להלן.

 

ההצעה

 

3.1 המציע נדרש להגיש הצעת מחיר בצירוף תוכנית מפורטת מוצעת על ידו בכל הכרוך  בארגון ובתוכן הכנס.

3.2  המציע יתייחס לכל הפרטים המצויינים במסמך 2 למסמכי המכרז.

הצעת המציע תועלה על גב מסמך 3 ובה תפורט תכנית שתהיה ככל שיותר פרטנית ותתייחס לכל ההיבטים והפעולות הכרוכות בכנס.

כן יצורף מסמך ובו פירוט ואסמכתות באשר לנסיונו של המציע בארגון כנסים כדוגמת הכנס.

3.3 בכל  מקרה, מובהר כי ארגון הכנס משמעו כל הכרוך בכך אף אם הדבר לא פורט  במסמכים 2 ו-3. לפיכך, לא תתקבל כל דרישה לתשלום נוסף מעבר.

3.4  מומלץ למציעים לפרט בתוכנית הכנס המוצעת על ידם גם הצעות חילופיות באשר

לסדר היום בכנס בכלל  ו/או לנושאי הכנס, תכניו ודובריו בפרט.

3.5 המציעים נדרשים להגיש את הצעתם לאחר שיצרו קשר עם הנהלת המשכן לאומנויות הבמה באשדוד וסיכמו/קיבלו מהם את כל הפרטים הנדרשים ביחסים שביניהם (כדוגמת: מקום הכנס, עלות שירותים נוספים, סדרי אבטחה, נקיון, שירותי במה וכיו"ב עניינים וככל שהינם רלוונטיים).

 1.     תנאים אישורים

 

המציע יצרף להצעתו גם את האישורים הבאים:

 

 • אישור תקף שהמציע הינו עוסק מורשה המנהל את ספרי חשבונותיו כדין.

 

 • היה והמציע תאגיד משפטי, יצרף להצעתו העתק של תעודת ההתאגדות ואישורים מתאימים לגבי שמות מורשי החתימה של המציע וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם.

 

 • אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המציע.

 

 • קבלה על רכישת מסמכי המכרז, על שם המציע ע"ס של 500 ₪. שיועברו עד ליום 4.12.16 לחשבון הרשות בבנק מסד סניף 516 חשבון 131982

 

 • ערבות בנקאית, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המציע במכרז, על סך של 10% מהצעתו כולל מע"מ, לפקודת הרשות, שתהיה בתוקף עד ליום 2.17 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו,לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה (מסמך 7).

 

 • בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976 ואישורים/תצהירים על כך כי הוא עומד בתנאי הוראות חוק זה.

 

ההצעה במכרז תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות והניסיון יהיו על שם המציע במכרז בלבד.

 • כל יתר מסמכי המכרז כשהם ממולאים וחתומים כנדרש.

 

 1. תוקף הצעה

ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 60 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

הוצאות המכרז

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע.

סיור מציעים

7.1      יתקיים סיור מציעים ביום 27.11.16 בשעה 11:00.

מקום המפגש: במישכן לאומנויות הבמה, אשדוד.

ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה שכן המיקום בו יערך הכנס אינו שייך לרשות ויש צורך מהותי בבדיקת המיקום על כל תכונותיו ע"מ שתוכן הצעה מפורטת הצופה את הכרוך בארגון הכנס בכגון דא. (השתתפות בסיור היא בהרשמה מראש אצל גב' אורטל בר-אל עד וזאת עד 24.11.16).

7.2     המציעים יוכלו לפנות בשאלות ובהבהרות, באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד, עד ליום 27/11/16 בשעה 12:00.

7.3   הרשות רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים בחוברת המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי חוברת המכרז באמצעות הדואר האלקטרוני לפי הפרטים שימסרו על ידם. לא תישמע כל טענה ממציע אם לא נמסר על ידי רוכשי חוברת המכרז מטעמו או כתובת דוא"ל נכון.

 • למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב, יחייבו את

הרשות. מציע לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו לו, אלא אם התשובות ניתנו כאמור, בכתב.

שמירת זכויות

 • כל הזכויות בחוברת המכרז שמורות לרשות והמציעים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש בחוברת המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 • הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל ו/או להפסיק את הליכי המכרז, בכל שלב, בין לפני סיום הליכי המכרז ובין לאחר קביעת הזוכה במכרז, עד לחתימה על החוזה במסגרתו, ובמקרה כאמור לא תהיה למציעים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד הרשות ו/או מי מטעמה. במקרה כאמור ההוצאות בגין רכישת חוברת המכרז תוחזרנה לכל המציעים וזאת מבלי להודות בכל טענה ו/או לגרוע מכל זכות אשר עומדת לרשות על פי דין.
 • הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לצמצם את היקף המטלות והשירותים נשוא הכנס ו/או לעכב איזה חלק מהן או לבטלן לחלוטין והכל לפני מועד קיום הכנס ולמציע לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כך.

הצהרת המציע

 • הגשת הצעה במכרז כמוה כאישור וכהצהרה של המציע שכל תנאי המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים לו, כי יש לו את הידע, הכישורים, היכולות המקצועיות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את הכנס בהתאם להתחייבויותיו. כן ימלא המציע בדקדקנות את פרטיו ופרטי ההתקשרות עימו.

עם הגשת ההצעה יחתום המציע על מסמכי הצהרה והצעה שהנם חלק ממסמכי המכרז.

 • על המציע לבסס הצעתו על בדיקות ו/או תחזיות שנערכו מטעמו ובאחריותו ביחס לכל נתון רלוונטי להצעתו, לרבות ביחס להערכת הוצאות ו/או הכנסות כספיות, ועל הרשות ו/או מי מטעמה לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה.
 • הגשת הצעה במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הפרטים שנמסרו על ידי הרשות ו/או מי מטעמה למציע אומתו ונבדקו על ידו וכי לרשות ו/או מי מטעמה לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים או פרטים ו/או מצגים כאמור.
 • קיימת חשיבות לכך כי הצעת המציע כוללת גם ידיעה וחיוב להמצאת כל האישורים הנדרשים לקיום הכנס כדוגמת קבלת אישורי רישוי עסקים, מכבי אש, מהנדסי בטיחות ומד"א, וזאת אם וככל שהדבר נדרש עפ"י הדין.

הגשת ההצעה

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי מס' 01/2016, במסירה אישית (לא באמצעות הדואר) עד ליום 04.12.16 עד לשעה 12:00 ולהניחן בתיבת המכרזים שבמשרדי הרשות.

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המציע.

פתיחת מעטפות המכרז תהא ביום 11.12.16 בשעה 10:00 במשרדי הרשות.

כל מציע רשאי להיות נוכח בעת פתיחת המעטפות.

בחינת ההצעות

 • הרשות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת הרשות מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 • העדר התייחסות לאחד או יותר מראשי הפרקים של הכנס ו/או כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 • הרשות רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל אחד מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, גם לאחר פתיחת ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור, לרבות עמידתו בתנאים להשתתפות במכרז שפורטו לעיל.
 • בהתאמה לאמור בסעיף 11.5 דלקמן, מובהר כי:
 • הרשות רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בין היתר, את הידע המקצועי, היכולת הכספית וטיב העבודה של המציע, את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את הכנס, את ניסיונה של הרשות ו/או של עיריית אשדוד עם המציע בעבר וכן את ניסיונו של המציע בארגון כנסים בכגון דא.
 • הרשות רשאית לערוך ברור לגבי ניסיונו המקצועי של המציע ויכולתו הכספית על מנת להתרשם מעבר לכל ספק ביכולתו של המציע לבצע את הכנס בטיב ובלוח הזמנים הנדרשים. ניסיון חיובי מוכח ומשכנע הינו תנאי הכרחי למסירת העבודה למציע. תנאי זה עשוי לגרום, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, להעדפת מציע שהצעתו איננה הזולה ביותר על פני מציע שהצעתו זולה יותר.
 • הרשות אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת הזוכה.

 

 

הרשות תשקלל את קביעתה באשר לזהות הזוכה באופן הבא:

30% - בהתאם להצעת המחיר

30% - בהתאם לנסיונו של המציע

40% - בהתאם לתוכן ואיכות התוכנית המוצעת על ידי המציע

 

 1. 12. הודעה על תוצאות המכרז

12.1  לזוכה במכרז תמסר על כך הודעה בכתב בדואר אלקטרוני לפי הפרטים שמסר בהצהרתו (מסמך 4).

מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב בדואר רשום וזאת בצירוף הערבות שהומצאה על ידו לא יאוחר מתום 10 ימים ממועד חתימת החוזה עם הזוכה במכרז.

12.2  לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה לרשות הזכות לנהל עם הזוכה במכרז מו"מ וזאת על פי כל דין.

12.3   מציע שזכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה (מסמך 5), על פי הצעתו במכרז או על פי ההצעה שגובשה לאחר מו"מ עם הזוכה במכרז, וזאת בתוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו.

12.4  בנוסף, ידרש הזוכה במכרז להמציא לרשות, אישור על קיום ביטוחים על פי נוסחי האישורים, חתומים על ידי חברת ביטוח, ערבות ביצוע כמפורט בחוזה, ותצהיר חתום ומאומת בהתאם לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים (מסמך 8).

המציע ו/או חברת הביטוח מטעמו לא יהיו זכאים לבצע שינויים בנספח הביטוחי.

12.5   הערבות שהומצאה על ידי המציע שזכה עם הצעתו במכרז תוחזר לידיו לאחר המצאת "ערבות ביצוע" כאמור. נוסח ערבות הביצוע תהיה אותו נוסח כערבות שהוגשה במסגרת הצעת הזוכה ותהיה בתוקף למשך 4 חודשים.

12.6  זוכה שלא יחתום על החוזה כאמור או שלא ימציא לרשות אישור על קיום ביטוחים בנוסח שבחוברת המכרז ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז,  תהא הרשות רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב לזוכה, החל בתאריך שיקבע על ידי הרשות בהודעה ולחלט את הערבות וזאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי המכרז ועל פי כל דין.

 • מבלי  לגרוע  מהאמור לעיל,  תהא  הרשות  רשאית לבטל  את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:

12.7.1        שיש בידי הרשות הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

 

התברר לרשות כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהזוכה לא גילה לרשות עובדה מהותית אשר לדעת הרשות, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

12.7.3        הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת הרשות היה בו/הם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לקיים את הכנס במסגרת המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 15 ימים ממועד ביצועו/ם.

12.7.4        מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, מנהל מיוחד או נאמן או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך 60 יום ממועד קביעתו.

12.8               בוטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שהיא, רשאית הרשות להגיש את הערבות שבידה לגביה וכן רשאית היא להכריז כזוכה חלופי את המציע במכרז שדרוגו היה הבא בתור והמציע שזכייתו בוטלה כאמור, יפצה את הרשות על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

 

 

 

 מכרז מספר 01/2016 - מסמך 2

ראשי פרקים כלליים הקשורים בכנס

 

מהות האירוע: כנס ארצי בנושא ההורות והמשפחה בישראל, בהשתתפות אנשי אקדמיה, פוליטיקאים ופעילים חברתיים בתחום. הכנס יקרא "אתגרי המשפחה בעידן המודרני – סוגיות עכשוויות בנושא ההורות בישראל".
מועד מתוכנן: 19 במרץ, 2017 (או מועד אחר בהנחה ויתאים למציע במקרה של אילוץ)
שעות הכנס: משעות הבוקר עד שעת צהריים
מקום: המשכן לאמנויות הבמה, אשדוד
כמות משתתפים משוערת: כ-600 משתתפים
תוכן עיקרי של הכנס:

(על המציע לפרט את תוכן הדברים ואת לוח הזמנים)

·         יש להכליל בין הדוברים את ראש עיריית אשדוד ד"ר יחיאל לסרי, יו"ר הרשות, מנכ"לית הרשות, שר/ה מכהן/נת, מובילי דעה נבחרים מתחום האקדמיה והעשייה הציבורית בתחום ההורות והמשפחה בישראל, וח"כ פעילים בתחום.

·         חשיפה למחקרים/מאמרים אקדמיים עדכניים בתחום ההורות והמשפחה, בדגש על המשפחה בישראל.

·         פאנל/שיח בנושא סוגיות עכשוויות בתחום ההורות והמשפחה בישראל.

קטעים אמנותיים ·         שירה/ריקוד/מופע.
כיבוד (בשים לב לכשרות) ·         כיבוד קל בתחילת ההתכנסות ובמהלך הכנס– יש לפרט את הרכיבים.

·         ארוחת צהריים (בשרית) – יש לפרט את הרכיבים.

·         (ארוחת צהריים תוגש בשני מיקומים כשאחד יהיה עבור אח"מים)

על המציע יהיה לפרט בתוכנית המוצעת על ידו את התייחסותו לגבי כל אחד ואחד מתתי-הפרקים הנ"ל: ·         כ"א – הנחיית הכנס והפאנלים, מארחים בקבלת פנים, פירוט עמדות רישום, הדפסת תגים, סדרנים, צוות טכני, צוות קייטרינג, מאבטחים וכו'.

·         עיצוב האולם בהתאם לאופי האירוע, לרבות סידורי פרחים, שלטים, דגלים וכרזות.

·         פרסום ורישום אינטרנטי מקדים.

·         הזמנת אורחים ודוברים.

·         תאורה והגברה.

·         אישורים וביטוחים נדרשים.

·         תיאום ואישור מול נציגי הרשות ונציגי המשכן לאומנויות הבמה.

·         סיקור האירוע לפני, תוך כדי ואחרי האירוע.

·         פינוי והשבת המצב לקדמותו.

·         התחייבות למינימום משתתפים.

פרסומות/חסויות ·         למפיק זכות לגייס חסויות לטובתו (בכפוף לאישור מראש של הרשות באשר לזהות המפרסם והתוכן).
נסיון ·         יש לפרט את נסיון המציע בשנים האחרונות והפקת כנסים כדוגמת הכנס בצירוף אסמכתות.

 

 

מסמך 3

 

הצהרת המציע למכרז מס' 01/16

 

 1. רצ"ב תוכנית מפורטת מטעמנו בקשר לכל הכרוך בארגון הכנס וכן פירוט באשר לנסיוננו בהפקת כנסים כדוגמת הכנס.

 

 1. אנו מאשרים כי ידוע לנו שלא נהיה זכאים לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה המוצעת על ידנו אף אם נדרש לבצע מטלות או להוציא הוצאות נוספות שאינן מפורטות בתוכנית הכנס המוצעת.

 

 1. הצעתנו הכספית בתמורה לקיום הכנס עומדת ע"ס של _______ ₪ (כולל מע"מ).

 

 

חתימת המציע ________

 

מסמך 4

 

לכבוד

הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות אשדוד (ע"ר)

 

הצהרת המציע במכרז מס' 01/16

 

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 

אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו ותוכנית הכנס בהתאם, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי שמורה לרשות הזכות לבטל ו/או להפסיק את הליכי המכרז, בכל שלב, בין לפני סיום הליכי המכרז ובין לאחר קביעת הזוכה, עד לחתימה על החוזה במסגרתו, ובמקרה כאמור לא תהיה לנו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד הרשות. במקרה כאמור, ההוצאות בגין רכישת חוברת המכרז בלבד, תוחזרנה לנו וזאת מבלי להודות בכל טענה ו/או לגרוע מכל זכות אשר עומדת לרשות על פי דין.

 

כן אנו מצהירים כי ידוע לנו כי שמורה לכם הזכות גם להקטין את היקף הכנס או לבטלו לחלוטין היה ותהיה לכך הצדקה עקב העדר תקציב.

 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע ולקיים את הכנס בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

 

אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.

 

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 60 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

 

להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז.

 

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לביניכם.

 

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אשר מוקנה לרשות על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין.

 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

כן אנו מאשרים כי הפרטים דלהלן הם הפרטים המדוייקים שלנו:

 

 

שם המציע: ___________________________________

 

כתובת:      _________________ טל': __________ פקס': __________

 

כתובת דוא"ל:_________

 

חתימה וחותמת: _________________________________

 

 

מסמך 5

 

ה ס כ ם

 

שנערך ונחתם באשדוד ביום                              

 

 

--    ב  י  ן  --

 

הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות אשדוד (ע"ר) מס' עמותה 580311801

מרחוב ניסן 11 אשדוד

(שתיקרא להלן :  "הרשות")                                                                                   מצד אחד

 

-- ל  ב  י  ן  --

 

_____________                         

מרחוב                                     

באמצעות המוסמך לחתום בשמה :                     

(שתיקרא להלן : "המפיק")                                                                                      מצד שני

 

הואיל    והרשות מעוניינת להפיק במשכן לאומנויות הבמה באשדוד ביום 19.3.2017 כנס  עפ"י התכנית המצ"ב כנספח א' (להלן: "הכנס");

 

והואיל   והרשות פרסמה מכרז 1/16 (להלן: "המכרז") להפקת הכנס והצעתו של המפיק זכתה במכרז;

 

והואיל והמפיק מצהיר כי הינו בעל הכישורים המקצועיים, הידע, הניסיון והמיומנות הנדרשים לשם הפקת כנס בסדרי גודל של הכנס, והמפיק מאשר בזאת כי ידוע לו שהרשות מתקשרת עמו בחוזה זה להפקת הכנס והוצאתו אל הפועל, על סמך הצהרותיו כאמור;

 

והואיל   והמפיק הביע רצונו להפיק את הכנס והרשות הסכימה לכך, הכל בכפוף להוראות המכרז על כל מסמכיו ובהתאם להוראותיו של הסכם זה להלן;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

 

 1. כל מסמכי המכרז, המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 1. המפיק מתחייב להפיק עבור הרשות את הכנס בהתאם לתוכנית המצ"ב כנספח א' להסכם זה ובכפוף להוראות הסכם זה. במקרה של סתירה בין האמור בהסכם לבין האמור בנספחים לו ו/או ביניהם, יגבר ההסכם תחילה ואחריו נספח א' ואחריו מסמכי המכרז.

המפיק יגבש באחריותו ועל חשבונו צוות הפקה מקצועי שיפעל במספר מישורים במקביל להפקת אירועי הכנס.

 1. 3.1 המפיק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

3.1.1     כי יש לו את הניסיון המקצועי, כח האדם המתאים והיכולת הכלכלית לגבש צוות מקצועי שיועסק מטעמו בהפקת הכנס, שיווקו והוצאתו אל הפועל.

3.1.2     כי הוא מכיר היטב את כל הוראות הדין החלות על הפעלת כנס דוגמת הכנס, כהגדרתו לעיל והוא מתחייב להפיק את הכנס תוך עמידה בכל החוקים, התקנות והוראות הדין המחייבות.

3.1.3     ידועות לו מגבלות התקציב שהועידה הרשות להפקת הכנס.

3.1.4     אין כל מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

3.1.5     כי הוא בדק את כל המידע והפרטים, שהיו דרושים לו לבדיקת כדאיותו ויכולתו להתקשר בהסכם זה, וכי הוא ערך את כל התחשיבים והבדיקות הקשורים להפקת הכנס, טרם הגשת הצעתו לחברה ולצורך בחינת יכולתו לבצע את התחייבויותיו עפ"י ההסכם וכדאיות ביצוען.

3.1.6     כי מעבר לתמורה הנקובה בסעיף 6 להסכם זה, המפיק לא יקבל בין במישרין ובין בעקיפין מכל צד ג' שהוא, כל תשלום ו/או טובת הנאה בקשר עם הפקת הכנס.

3.1.7     כי היה והמפיק ימצא עצמו במסגרת עבודות הפקת הכנס במצב של ניגוד עניינים, בין האינטרסים של הרשות לבין האינטרסים האישיים שלו ו/או של מי מעובדיו - המפיק ידווח על ניגוד העניינים מיידית עם היוודע לו על קיומו, למנכ"ל הרשות.

3.1.8     המפיק יהיה האחראי הבלעדי לקבל על חשבונו כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים להפעלת הכנס. כמו כן, יהיה המפיק אחראי לתשלום שכר אקו"ם בגין המוסיקה שתושמע במהלך הכנס.

3.1.9     המפיק יהיה אחראי לתשלום שכר מאבטחים לכנס ולשכר השוטרים וכן יהיה אחראי להקים מערכת גידור ומחסומים, אם וכפי שיידרשו.

3.1.10   המפיק יהיה האחראי על כל כוח האדם שיעסוק בהקמת והפעלת הכנס ואף יהיה אחראי לספק מזון לעובדים אלו.

3.2        המפיק מתחייב להפיק את הכנס בהתאם להוראות הסכם זה והנחיות הרשות וכמפורט במפרט המצ"ב כנספח א' ועפ"י הקונספט שהציע בהצעתו, זאת במיומנות, ברמה מקצועית גבוהה, תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם הגורמים השונים ברשות, שימונו על ידה על ליווי המפיק בהפקת הכנס.

בכל מקרה, קביעת נציגי הרשות בכל עניין היא שתהיה המכרעת.

3.3        דין עובדיו, קבלני משנה וכל מי שיועסק ע"י המפיק יהיה כדין המפיק בכל הקשור לביצוע עבודות הפקת הכנס ו/או למילוי אחר הוראות הרשות בקיום התחייבויות המפיק עפ"י הסכם זה, והמפיק יהיה אחראי לכך. המפיק מתחייב לשלם באופן סדיר ובמועד את כל השכר וכן את כל התשלומים הנלווים והתנאים הסוציאליים של כל חברי הצוות המקצועי ושל עובדי המפיק, כמתחייב מהוראות כל דין.

3.4        מובהר כי לא קיימים ולא יתקיימו בשום אופן יחסי עובד-מעביד באיזה מובן שהוא בין הרשות לבין המפיק ו/או מי מטעמו ו/או מי שיועסק על ידו. המפיק מתחייב לשפות את הרשות מייד ולפי דרישתה הראשונה בגין כל תשלום שיושת עליה כתוצאה מהפרת התחייבות המפיק שלעיל.

3.5        מוסכם בין הצדדים כי אם הרשות תידרש ו/או תחוייב לשלם למי מספקי המפיק ו/או מעובדי המפיק ו/או למועסקים על ידו ו/או מטעמו פיצויים כלשהם בקשר לנזק ו/או אובדן, שנגרמו ע"י המפיק ו/או מי מטעמו,  מתחייב המפיק לפצות או לשפות את הרשות ולהחזיר לה כל סכום שתידרש ו/או שתחויב לשלמו, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בתוספת הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק. הרשות תודיע למפיק על כל דרישת תשלום פיצויים, כאמור, ותאפשר לו להצטרף כצד לכל דיון, הליך או תביעה שיוגשו נגד הרשות, כאמור.

3.6        למען הסר ספק, מובהר בזה במפורש כי כל הוצאותיו של המפיק בקשר עם עבודות הפקת הכנס ושיווקו, יהיו על חשבון המפיק ופרט לתמורה שנקבעה במפורש בסעיף 6 להסכם זה, המפיק לא יהיה זכאי לכל תשלום אחר מהרשות וגם לא יהיה זכאי להחזרי הוצאות.

3.7        המפיק יקפיד בביצוע עבודות ההפקה, על רמה גבוהה ביותר ואיכות מקצועית מעולה כמתחייב מבעל מקצוע מיומן מקצוען ומנוסה, מסוגו של המפיק.

3.8        המפיק לא יהיה רשאי להעביר ו/או לשעבד ו/או למחות ו/או להסב לאחר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן.

 • המפיק מתחייב לבצע כל הוראה ו/או הנחיה ו/או דרישה שיקבל מכל רשות מוסמכת בקשר לביצוע עבודות ההפקה.
 • המפיק יהיה אחראי בלעדי כלפי הרשות ו/או את המשכן לאומנויות הבימה וכלפי כל צד שלישי כל שהוא, לרבות, אך לא רק, כלפי מבקרי הכנס, בגין כל נזק או אובדן שייגרם לכל צד ג', לרבות לרשות ולמשכן לאומנויות הבימה, כתוצאה ממעשה או מחדל של המפיק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או מי קבלני המשנה שלו ו/או מי מטעמו.
 • המפיק מתחייב לפצות ו/או לשפות את הרשות ו/או את המשכן לאומנויות הבימה בכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר ייגרמו להם ואשר לו אחראי המפיק כאמור לעיל.
 • הרשות ו/או את המשכן לאומנויות הבימה ו/או הבאים מטעמם לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או פגיעה שייגרמו למפיק ו/או מי מטעמו, אלא אם כן הנזק, האובדן או ההפסד נגרמו במזיד על ידי הרשות ו/או המשכן לאומנויות הבימה.
 • מבלי לגרוע מאחריות המפיק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב המפיק להתקשר עם חברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין (להלן: "המבטח") בפוליסות מתאימות, כמפורט בנספח 6 להסכם זה (להלן: "אישור עריכת ביטוח").
 • המפיק מתחייב לבטח על חשבונו את הביטוחים כמפורט באישור עריכת הביטוח, ולהציג בפני הרשות את האישור חתום על ידי המבטח תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה במכרז.
 • ביצוע הביטוחים כמפורט באישור הביטוח לא יצמצם ולא יגרע בצורה כלשהי מהתחייבות המפיק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 • מובהר בזאת, כי קביעת גבול האחריות כמפורט באישור הביטוח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המפיק. המפיק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הרשות ו/או המשכן לאומנויות הבימה ו/או הבאים מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים לעיל.
 • היה ולדעת המפיק ו/או מי מטעמו יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים המפורטים באישורי הביטוח, מתחייב המפיק לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור ו/או לתקנם לפי העניין כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים, לעניין ביטוחי רכוש ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הרשות ו/או המשכן לאומנויות הבימה ו/או הבאים מטעמם ו/או לעניין ביטוחי חבויות, יורחב הביטוח לשפות את הרשות ו/או המשכן לאומנויות הבימה ו/או הבאים מטעמם, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

3.18 למרות האמור באישור עריכת הביטוח, מוסכם כי המפיק רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש כמפורט באישור עריכת הביטוח, במלואו או בחלקו, ואולם הפטור שלהלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו ויראו את המפיק כמצהיר כדלקמן:

"אנו מצהירים בזאת כי במידה ונעשה שימוש אנו ו/או מי מעובדינו ו/או מי מטעמנו ברכוש ובציוד מכל סוג שהוא במהלך הכנס מרגע תחילת הקמתו ועד לסיומו ופירוקו המלא,

אנו פוטרים את הרשות ו/או את המשכן לאומנויות הבימה ו/או מי מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש המובא לאתר לצורך הפקת הכנס .

אנו פוטרים את הרשות ו/או את המשכן לאומנויות הבימה ו/או מי מטעמם מכל אחריות לגבי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותרים על שיבוב כלפי הרשות ו/או את המשכן לאומנויות הבימה ו/או מי מטעמם במקרה שכזה.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעמנו ו/או קבלני משנה שלנו, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, אנו מתחייבים לשפות עפ"י פסק דין את הרשות ו/או את המשכן לאומנויות הבימה ו/או מי מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות וזאת תוך זמן סביר".

 1. המפיק יהיה חייב למסור לרשות, לפי דרישתה, כל מידע ו/או תכנית ו/או מסמך הקשורים בהפקת הכנס.

כמו כן מחויב המפיק להמציא לרשות, מידי פעם בפעם, דין וחשבון על התקדמות ביצוע עבודות הפקת הכנס.

 1. הרשות רשאית, אם תמצא זאת לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך לא חייבת להעסיק על חשבונה איש מקצוע לשם ייעוץ לחברה בכל הנוגע לעבודות הפקת הכנס והמפיק מתחייב לבצע את עבודות ההפקה בתיאום עם איש המקצוע כאמור ולספק לה כל מידע שיידרש על ידו בקשר עם עבודות הפקת הכנס. מודגש כי אם וככל שהרשות תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי להעסיק איש מקצוע כאמור, לא יהיה בכך כדי לפגוע ו/או לגרוע מאיזו מהתחייבויות המפיק עפ"י הסכם זה.

ביצוע עבודות ההפקה בתיאום עם איש המקצוע כאמור לעיל, לא ישמש בכל מקרה עילה בידי המפיק לפיגור בלוח הזמנים שנקבע בהסכם זה ו/או כדי לפטור את המפיק מאחריותו המקצועית כלפי הרשות בקשר עם הביצוע של עבודות הפקת הכנס עפ"י ההוראות של הסכם זה.

 1. 6.1 עבור ביצוע כל עבודות והשירות נשוא הפקת הכנס עפ"י הוראות הסכם זה, תשלם הרשות למפיק סך של                ש"ח בתוספת מע"מ (להלן: "התמורה") וזאת עד ליום ________. המפיק ינפיק לרשות חשבונית מס כדין עבור כל תשלום שתשלם לו הרשות בגין התמורה ומהתמורה ינוכה כל ניכוי מוסכם וניכוי אחר שיש לעשותו עפ"י דין.

6.2        המפיק מצהיר בזה כי הוא בדק, לפני התקשרותו בהסכם זה, את כל המידע ואת כל התנאים מכל סוג שהוא, הקשורים לביצוע עבודות ההפקה לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המחירים, המסים ההוצאות וכל נושא הקשור בביצוע עבודות ההפקה, כל מידע לגבי ההוצאות וכל דבר אחר שהיה עשוי להשפיע על הסכמתו להסכם ולתנאיו, לרבות בכל הנוגע לתמורת ההסכם ולאחריותו, כקבוע בהסכם (להלן : "המידע והתנאים לביצוע העבודות"). המפיק מצהיר בזה כי הוא שוכנע על יסוד המידע והתנאים לביצוע העבודות כי התמורה כהגדרתה בהסכם זה, מהווה תמורה מלאה לכל התחייבויותיו לפי ההסכם.

       6.3        המפיק יבצע את עבודות הפקת הכנס באופן שהכנס יתקיים במועדו.

 1. 7.1 המפיק מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל אמצעי הזהירות הנדרשים בכדי לשמור על הבטיחות של העובדים שלו ושל מבקרי הכנס ושל צדדים שלישיים כנדרש בתקנות ממשלתיות, עירוניות ועפ"י כל דין אחר, בכל מקום שיהיה צורך בכך או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

7.2        הוראות סעיף זה, תחולנה גם על נזק שנגרם ע"י המפיק ו/או מי מטעמו במהלך תקופת הכנס ובעקבות קיום הכנס.

7.3        המפיק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק או אובדן לגוף ו/או רכוש כלשהם שייגרמו לרשות, לעיריית אשדוד, למשכן לאומנויות הבמה, לרבות עובדיהם ו/או למועסקים על ידם ו/או למבקרי הכנס ו/או לצד ג' כלשהו  ו/או לתשתיות שונות, תוך כדי ו/או בקשר להפקת הכנס.

7.4        מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בסעיף זה, יהיה המפיק אחראי כלפי הרשות, לרבות עובדיה ו/או המועסקים על ידה ו/או מבקרי הכנס ו/או צד ג', לפי העניין, בכל מקרה שאחריות כזו מוטלת על מזיק לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או כל דין

אחר. האמור בסעיף זה בא בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות האחריות החלות על המפיק, כאמור בכל מקום אחר בהסכם זה ו/או עפ"י הדין.

7.5        מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפיק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי, המגיעים עפ"י כל דין לעובד או כל מועסק אחר, הנמצא בשירותו של המפיק, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות הפקת הכנס והוצאתו אל הפועל.

7.6        מוסכם בין הצדדים כי אם הרשות תידרש ו/או תחויב לשלם לעובדי המפיק ו/או למועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ובשמו ו/או לעובדי הרשות ו/או למועסקים על ידה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, פיצויים כלשהם בקשר לנזק ו/או אובדן, שנגרמו כאמור לעיל,  מתחייב המפיק לפצות או לשפות את הרשות ולהחזיר לה כל סכום שתידרש ו/או שתחויב לשלמו, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בתוספת הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק. הרשות תודיע למפיק על כל דרישת תשלום פיצויים, כאמור, ותאפשר לו להצטרף כצד לכל דיון, הליך או תביעה שיוגשו נגד הרשות, כאמור. כמו כן, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה עפ"י ההסכם ו/או כל דין, הרי במקרה האמור בסעיף זה לעיל, שומרת לעצמה הרשות את הזכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא למחלוקת בין מי מהתובעים הנ"ל ובין המפיק, והרשות תשחררם רק לאחר יישוב המחלוקת בהסכמת שני הצדדים ובמקרה שננקט הליך משפטי - לאחר מתן פס"ד.

 1. 8.1 טרם תחילת ביצוע עבודות באתר הכנס, מתחייב המפיק לבטח את העבודות על חשבונו מפני "כל הסיכונים" לטובתו ו/או לטובת הרשות, המישכן לאמנויות הבמה ועיריית אשדוד ולמשך כל זמן ביצוע העבודות לרבות כיסוי מפני נזק ו/או אובדן  העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין לגופו או לרכושו של צד ג, לרבות עובדיו ועובדי הרשות וכל אדם אחר הנמצא בשירותו או בשירות הרשות, וזאת בגבול אחריות למקרה נזק ולתקופה שלא יפחת מ- 500,000 $ כמו כן יערוך המפיק ביטוח צד ג' לכל תקופת הכנס וביטוח אחריות מעבידים.

8.2        בכל הפוליסות יתווספו ההוראות המיוחדות הבאות :

א.         בפוליסה לביטוח צד ג' ייכלל סעיף "חבות משולבת".

ב.         תנאי מפורש על פיו מוותר המבטח על זכות השיבוב ו/או כל זכות אחרת, שיש לחברת הביטוח מכוח הדין לחזור אל הרשות או אל נושאי המשרה שבה, חבריה או אל עובדיה או אל המועסקים על ידה או לעיריית אשדוד בתביעה להחזר, שיבוב או שיפוי בגין נזק ישיר או עקיף כלשהו, אשר ייתבע מהרשות ע"י ניזוק כלשהו.

ג.          ייקבע כי הפרת תנאי הביטוח בתום לב ע"י המפיק וכל הבא מטעמו לא תפגע בזכויות הרשות.

8.3        המפיק מתחייב להמציא לרשות אישור מאת המבטח על עריכת הביטוחים בתנאים המפורטים בהסכם זה וזאת בנוסף להחתמת המבטח על נספח הביטוח לחוזה זה.

8.4        המפיק מתחייב למלא בדייקנות אחר תנאי פוליסות הביטוח ולשלם במועדן ובמלואן את פרמיות הביטוח. למען הסר ספק, יחולו כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו של המפיק עפ"י פרק זה, על המפיק בלבד.

8.5        למען הסר ספק, הוראות פרק זה אינן באות לגרוע מכוחה  של כל הוראה אחרת של ההסכם ו/או של הדין לגבי אחריות כלשהי של המפיק, אף באותם מקרים בהם אין הנזק, ההפסד, הוצאה ו/או האובדן מכוסים ע"י הביטוחים הנ"ל, בין מבחינת נושאי הביטוח ובין מבחינת סכומיהם. תגמולי הביטוח שיתקבלו, אם יתקבלו יופחתו מסכום הפיצוי או השיפוי בו יהיה הקבלן חייב כלפי הרשות, לפי העניין.

8.6        מוסכם בזאת כי הפרת הוראות פרק זה ע"י המפיק, תהווה הפרה יסודית של ההסכם. המפיק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את נספח הביטוח המצורף כנספח לחוזה זה כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח.

 1. מבלי לגרוע מהוראות אחרות של הסכם זה, הרשות רשאית, בכל עת ומכל סיבה שתראה לה, בין אם בעקבות הפרתו של הסכם זה ע"י המפיק ובין אם לאו, להביא לידי גמר את ההתקשרות עפ"י הסכם זה, כולה או מקצתה – וזאת ע"י מתן הודעה על כך בכתב למפיק. ניתנה הודעה כאמור, תסתיים העסקת המפיק עפ"י הסכם זה במועד הנקוב בהודעה, ובהיעדר מועד כזה, ביום קבלת ההודעה אצל המפיק. באה ההתקשרות עפ"י הסכם זה לידי גמר כאמור לעיל, תהא הרשות רשאית להתקשר עם כל גוף אחר לרשות עבודות הפקת הכנס. החליטה הרשות להתקשר עם גוף אחר כאמור, יעביר המפיק לחברה ו/או לפקודתה, מייד לפי דרישתה הראשונה של הרשות, את כל המידע והמסמכים הקשורים באיזה שהוא אופן בביצוע עבודות ההפקה. בתמורה תשלם הרשות למפיק את החלק היחסי בלבד של התמורה בעד אותו חלק מההשקעה של עבודה בעבודות ההפקה שבוצעה עד לגמר ההתקשרות כאמור,

והמפיק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לרשות הרשות כלפי המפיק עפ"י הוראות הסכם זה ו/או עפ"י הוראות כל דין במקרה של הפרת ההסכם ע"י המפיק.

 

10. זכויות יוצרים

10.1    כל התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין המפיק לשם ביצוע חיוביו על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהם יהיו שייכות בלעדית לרשות והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10.2      המפיק מתחייב למסור לרשות בסיום ההתקשרות או במהלכה את כל המסמכים, ערכות הדרכה, פרסומים, תוכנות וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה.

10.3      המפיק לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ו/או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או איזה רשיון שהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת או אחרת או קטעים מהם ולא ישתמש בחומר האמור לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות אלא בכפוף להוראות חוזה זה.

10.4      המפיק מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע חיוביו על פי חוזה זה.

 1. 11.1 כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה מהמוסכם בהסכם זה לא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו במסמך בכתב, שנחתם ע"י כל הצדדים.

11.2      הסכמה מצד מי מהצדדים לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

11.3      לא ישתמש מי מהצדדים בזכויות הניתנות להם לפי ההסכם במקרה מסוים, כולן או חלקן ו/או ישתהה בשימוש בזכות כאמור, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה זה או אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות ו/או חובות  אותו הצד לפי ההסכם.

11.4      למען הסר ספק, מוסכם בזה על הצדדים במפורש, כי כל תשלום שהוא שתשלם הרשות למפיק לפי ההסכם לא יראו אותו כויתור מצד הרשות על כל טענה, דרישה או תביעה שעשויים להיות לחברה כנגד המפיק בשל אי קיום או הפרה של אחת מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם.

11.5      כל הודעה שתישלח ע"י צד אחד למשנהו עפ"י כתובות הצדדים בכותרת להסכם זה תיחשב כאילו נמסרה למענה תוך 3 ימים מיום הימסרה למשלוח בדואר רשום או מייד עם מסירה ביד או משלוח בפקסימיליה.

 ולראייה  באו  הצדדים  על החתום היום:

 

 

 

 

 

 

 

___________                                                                   _____________

                      ה  ר  ש  ו  ת                                                                         ה  מ  פ  י  ק

 

 

 

 

 

 

(ל1-ה2-מ2-ה1)

 

מסמך 6

נספח ביטוח

תאריך:                          

 

לכבוד

הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות אשדוד (ע"ר)

רח' ניסן 11, אשדוד

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: אישור על קיום ביטוחים

 

אנו הח"מ,                                  מאשרים כי ערכנו עבור                  בע"מ ח.פ.                (להלן: "המפיק") את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הפקת כנס אתגרי המשפחה בעידן המודרני סוגיות עכשויות בנושא ההורות בישראל שיתקיים ביום 19.3.17 כמפורט בחוזה שנחתם אתכם ביום                 (להלן: "הכנס" ו- "החוזה" בהתאמה) וזאת לתקופה המתחילה ביום                ומסתיימת ביום                 להלן: "תקופת הביטוח"):

 

ביטוח אש מורחב

ביטוח אש מורחב או כל הסיכונים המבטח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי את הציוד וכל רכוש אחר המובא לכנס על ידי המפיק ו/או עבורו ו/או מטעמו (מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מכסה ביטוח זה גם כלי הרמה, ציוד וכלי עבודה כלשהם.

הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי הרשות ו/או המשכן לאומנויות הבמה ו/או כלפי כל הבאים מטעמם, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות המפיק עפ"י הדין ו/או החוזה כלפי הרשות ו/או המישכן לאמנויות הבמה ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מהפועלים מטעמם ו/או המבקרים בכנס ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, בגין כל נזק לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש בגבול אחריות בסך ש"ח 6,000,000 (שישה מיליון שקלים חדשים.  ) למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, בהלה, התפוצצות, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, זיהום תאונתי, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

מי שאינו כלול ברשימת השכר של המפיק ייחשב כצד ג' לעניין הפוליסה.

הביטוח כאמור מורחב לשפות את הרשות ו/או המישכן לאומנויות הבמה בגין אחריותם למעשיהם ו/או מחדליהם של המפיק וכל הפועלים מטעמו לרבות המועסקים על ידו ולשם כך הרשות והמישכן לאמנויות הבמה יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה זו והפוליסה תהיה כפופה לסעיף "אחריות צולבת".

ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות המפיק עפ"י כל דין כלפי המועסקים על ידו, בגין מוות ו/או נזק גוף (כולל נזק שכלי או נפשי) לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ו/או עקב עבודתו בגבול אחריות בסך מיליון דולר (ארה"ב) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודה בגובה ובעומק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער.

הביטוח כאמור מורחב לשפות את הרשות ו/או המישכן לאמנויות הבמה במידה וייחשבו למעבידיהם של המועסקים על ידי המפיק או אם יימצאו נושאים באחריות שילוחית בגין חבות המפיק כלפי עובדיו או אם ימצאו נושאים באחריות כלשהי כלפי המועסקים ע"י המפיק.

גבול האחריות הינו בסך של 20,000,000 ₪ לתובע, לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.

ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות בסך 2,000,000 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, המבטח את חבות המפיק על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המפיק ו/או מי מהבאים מטעמו במסגרת ביצוע הפקת הכנס. הביטוח יורחב לשפות את בעלי הרשות ו/או המשכן לאומניות הבמה ו/או מי מטעמם בגין אחריות מי מהם למעשי ו/או מחדלי המפיק ו/או מי מהבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילות החברה ו/או מי מטעמה באתר הכנס. הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 6 חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערכה החברה ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.

תנאים כללים

הביטוחים המפורטים לעיל כוללים סעיף מפורש על פיו הנם ראשונים וקודמים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי הרשות ו/או המישכן לאמנויות הבמה ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיהם בפיצוי ו/או בשיפוי בגין נזקים המכוסים עפ"י ביטוחי המפיק.

 • תנאי מפורש בפוליסות יהיה שהמבטח מוותר על זכות השיבוב ו/או כל זכות אחרת, שיש לחברת הביטוח מכוח הדין לחזור אל הרשות ו/או המישכן לאמנויות הבמה או אל עובדיה או אל המועסקים על ידה בתביעה להחזר, שיבוב או שיפוי בגין נזק ישיר או עקיף כלשהו, אשר ייתבע ממי מהן ע"י ניזוק כלשהו.

הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסה על ידי המפיק ו/או מי מטעמו, לא תגרע מזכות הרשות ו/או המשכן לאומנויות הבימה לקבלת שיפוי עפ"י הפוליסה.

היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוחים בסעיפים 1-3לעיל אינו נופל מהיקף הכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כ"ביט" 2016,

אנו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו מבלי שניתנה לרשות הודעה על כך בכתב ובדואר רשום, 14 יום מראש.

ידוע לנו כי המפיק בלבד אחראי לתשלום הפרמיות וסכומי ההשתתפות העצמית בביטוחים המפורטים לעיל.

פירוט מספרי הפוליסות:

 

ביטוח אש מורחב                       ____________

ביטוח אחריות כלפי צד ג'                                  

 

ביטוח חבות מעבידים                                       

ביטוח אחריות מקצועית             ____________

 

 

 

בכבוד רב,

 

 

                                                                                                                                                           

חברה לביטוח בע"מ                                שם החותם ותפקיד                                  תאריך

 

מסמך 7

 

נוסח כתב ערבות

 

לכבוד

הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות אשדוד (ע"ר)

 

א.נ.

 

הנדון:   כתב ערבות

 

 

על פי בקשת ____________ ת.ז / ח.פ. ________________ (להלן: "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של __________ ש"ח ( במילים____________) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה") וזאת בקשר עם השתתפותו במכרז מס' 01/16 ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.

 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 14 יום מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לממבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

במכתבנו זה:

"המדד" - משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי), המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן - "המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש שפורסם ביום היינו נקודות (להלן - "המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד __________ ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

לאחר יום ___________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

תאריך:___________                                         בנק : ______________________

 

מסמך 8

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. מס' ___________, לאחר שהוזהרתי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן:

  

1. אני משמש כמנהל/בעל מניות ב____________________________ (להלן:"התאגיד").

 

2. אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן:"חוק עסקאות גופים ציבוריים") וכחלק ממכרז/חוזה מס' 01/16 של הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות אשדוד (ע"ר) להפקת וארגון כנס בנושא אתגרי המשפחה בעידן המודרני שיתקיים ביום 19.3.17.

 

3. הנני מצהיר כי עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו (כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים) ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.

 

4. הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

5. זהו שמי,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

 

     ____________

                                                                                                

 אישור

 

אני הח"מ, עו"ד ______________________, מאשר בזאת, כי ביום _______ הופיע בפני ה"ה ___________, נושא ת.ז. מס' ____________, ולאחר שהזהרתיו כחוק כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר אמיתות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בנוכחותי.

 

 

 

 

___________                                                                                     ________________

ח   ו   ת   מ   ת                                                                                      ___________,עו"ד

                                                                                                   מ.ר. _______

 

 

 

 

 

(ל1-ה2-מ2-ה1)

 

  הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות אשדוד (ע"ר)

רח' ניסן 11, אשדוד

 

נא לפנות לגב' אורטל בר-אל 

מייל: ortal@hrashut.org.il

 

Comments are closed.