מכרז שירותי ראיית חשבון

שירותי ראיית חשבון עבור העמותה

להורדת טופס המכרז

1. מהוּת הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי – אשדוד (ע"ר) (להלן: "העמותה") מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון (להלן: "השירותים"), הכול על-פי ההוראות והתנאים כמפורט במסמכי המכרז.

2. ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם לרכישתה במשרדי העמותה. ניתן לרכוש את חוברת המכרז במשרדי העמותה, תמורת תשלום דמי השתתפות בסך של 500 ₪ (חמש מאות ₪), אשר לא יוחזרו בשום מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. רכישת מסמכי המכרז כאמור לעיל הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.
לאחר משלוח אסמכתא להעברת תשלום למייל ortal@hrashut.org.il, יועברו מסמכי המכרז במייל למציע.

3. ניתן לשלוח שאלות ו/או בקשות הבהרה עד ולא יאוחר מיום 08/04/21 בשעה 12:00 באמצעות דוא"ל: ortal@hrashut.org.il בלבד. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן באמצעות אישור חוזר על משלוח הודעת דוא"ל. תשובות העמותה יפורסמו באתר האינטרנט שלה www.hrashut.org וישלחו לרוכשי מסמכי המכרז. באחריות המציעים להתעדכן בפרסום שאלות ותשובות הבהרה ובכל הודעה ו/או עדכון שתפרסם העמותה בקשר עם המכרז. שאלות שיתקבלו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, העמותה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בע"פ לשאלות, ובהתאם לכך, רק תשובות בכתב תחייבנה את העמותה.

4. את ההצעה בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, יש למסור ב-2 עותקים כרוכים, במעטפה חתומה ואטומה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 01/2021 למתן שירותי ראיית חשבון". ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שבמשרדי העמותה, ברח' ניסן 11 רובע יב' אשדוד, לא יאוחר מיום 15/04/21 בשעה 15:00 בדיוק.

5. מובא לידיעת משתתפי המכרז, כי במכרז זה לא יתקיים מפגש מציעים.

6. מובהר, כי העמותה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה , להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, העמותה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להקטין או להגדיל את היקף העבודה/שירותים מכל סיבה שהיא בהתאם לתקציב העומד לרשותה, וכן לפצל את העבודה/שירותים בין מספר מציעים והכל לפי ראות עיניה ושיקול דעתה המוחלט, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.

7. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות ל-2 המינים כאחד.

בברכה,
מהוּת הרשות העירונית לביטחון
וחוסן קהילתי – אשדוד (ע"ר)​