מכרז שירותי ביקורת פנים

שירותי ביקורת פנים

מכרז פומבי מספר - 02/2021

מהות - הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי אשדוד (ע"ר) ("הרשות") מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי ביקורת פנים (להלן: "השירותים" או "העבודות"), הכול על-פי הוראות ותנאי המכרז.

ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם לרכישתה במשרדי העמותה. ניתן לרכוש את חוברת המכרז במשרדי העמותה, תמורת תשלום דמי השתתפות בסך של 500 ₪ (חמש מאות ₪), אשר לא יוחזרו.

רכישת מסמכי המכרז כאמור לעיל הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.
לאחר משלוח אסמכתא להעברת תשלום למייל ortal@hrashut.org.il יועברו מסמכי המכרז במייל למציע.
ניתן לשלוח שאלות ו/או בקשות הבהרה עד ולא יאוחר מיום 17/06/21 בלבד.

ניתן לשלוח שאלות ו/או בקשות הבהרה עד ולא יאוחר מיום 17/06/21 בשעה 12:00 באמצעות דוא"ל: ortal@hrashut.org.il בלבד. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן באמצעות אישור חוזר על משלוח הודעת דוא"ל.

את ההצעה בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, יש למסור ב 2- עותקים כרוכים, במעטפה חתומה ואטומה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 2021/02 למתן שירותי ביקורת פנים". ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שבמשרדי העמותה, ברח' ניסן 11, רובע יב' אשדוד, לא יאוחר מיום 24/6/21 בשעה 15:00 בדיוק.

מובא לידיעת משתתפי המכרז, כי במכרז זה לא יתקיים מפגש מציעים. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות ל 2- המינים כאחד.

** האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם בחוברת המכרז.

להורדת טופס מכרז לשירותי ביקורת פנים