הודעה בדבר ביטול מכרז פומבי מס’ 02/2021 למתן שירותי ביקורת פנים

מכרז פומבי מס' 02/2021 למתן שירותי ביקורת פנים - הודעה מספר 2 -הודעה בדבר ביטול המכרז שבנדון

מהות - הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי אשדוד (ע"ר) מודיעה על ביטול המכרז שבנדון, זאת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של העמותה.

העמותה מבקשת להודות לכל המשתתפים בהליך.