שאלות והבהרות – מכרז שירותי ביקורת פנים

מכרז פומבי מס' 2/2021 למתן שירותי ביקורת פנים - מסמך הבהרות מספר 1

נכון לתאריך ה- 20.06.21

מהות – הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי אשדוד (ע"ר) (להלן – העמותה) מתכבדת להעביר שאלות / בקשות הבהרה והתייחסותה של העמותה לאלה, כפי שהועברו להתייחסותה נכון למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז שבנדון:

שאלות / בקשות הבהרה

שאלה/ בקשת הבהרה מס' 1:

עמוד 5 סעיף 6.5 , בחלק לא מבוטל מהגופים הממשלתיים ישנה מידניות לא לספק המלצות בכתב כתוצאה מכך מספר תאגידים אימץ מדיניות זו, נבקש למסור רשימת ממליצים כטבלה עם פרטי קשר כאפשרות חלופית למכתבי המלצה.

תשובה מס' 1:

הבקשה נדחית.

טופס 5 הינו אישור מזמין העבודה הכולל תקופות, תיאור השירותים והיקפי ביצוע.

טופס זה הינו בנוסף לטופס 4 שהינו פירוט טבלאי של שירותים אליו עליכם לצרף פרטי נציג המזמין.

יצוין כי העמותה לא נתקלה במכרז מקביל שהיא מנהלת בקושי לקבלת אישורי מזמין גם ממשרדי ממשלה.

יחד עם זאת, העמותה תאפשר קבלת אישורי מזמין שאינם בנוסח טופס 5 ובתנאי כי אלה כוללים את כלל הפרטים המצויים בטופס 5, ללא יוצא מן הכלל.

שאלה/ בקשת הבהרה מס' 2:

לגבי טופס 5- אישור מתן שרות וחוו"ד- בקשת מילוי טופס זה מהווה הטרדה ללקוח וכן הדבר אינו מקובל בגופים שונים. אבקש שתאשרו להסתפק במפרטי הממליץ בלבד, או לכל הפחות לאשר מכתב בנוסח דומה (שקיבלנו בעבר ויכול להוות אסמכתא) . לעניין המחזור ניתן לראות בקלות באתר גיידסטאר ו/או שנציין את זה בנפרד בטופס 4.

תשובה מס' 2:

ראו התשובה לשאלה מספר 1 לעיל, כך שהבקשה מתקבלת בחלקה.

באשר למחזורים הכספיים – אין זה מתפקידה של ועדת המכרזים לחפש נתוני היקפים של לקוחות של משתתפים במכרז באתר גיידסטאר, או בכל דרך אחרת.

נבקשתכם לספק הנתונים הנ"ל.

שאלה/ בקשת הבהרה מס' 3:

אנחנו רוצים להגיש הצעה במסגרת המכרז. האם יש אפשרות לתשלום באתר שלכם/טלפונית?

תשובה מס' 3:

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בטלפון שמספרו 08-6993415. יש לשלוח מייל ומסמכי המכרז בפורמט הגשה יועברו במייל.

שאלה/ בקשת הבהרה מס' 4:

בהתייחס לרשום בסעיף 4 לפיו הרשות מעריכה את היקף שעות העבודה של המבקר הפנימי בכ- 70 שעות שנתיות, אך מובהר כי מדובר בהערכה ראשונית בלבד וכי ההיקף בפועל עשוי להיות שונה באופן משמעותי, נבקש לדעת מהו היקף שעות העבודה בפועל של המבקר הפנימי שכיהן ברשות ב- 3 השנים האחרונות, שכן היקף מוערך של כ- 70 שעות בשנה נראה כלא סביר.

תשובה מס' 4:

היקף השעות השנתיות בפועל ב- 3 השנים האחרונות היה 70.

המבקר תכנן את הביקורת בהתאמה.

שאלה/ בקשת הבהרה מס' 5:

אודה על קבלת מסמכי המכרז. אציין שבהתאם להוראות התכ"ם המצ"ב סעיף 2.2.3.4.2: "במכרז שבו שווי ההתקשרות נמוך מ- 50 מיליון ₪, לא תותנה ההשתתפות במכרז בתשלום עבור מסמכי המכרז." לאור זאת, חושב שאין מקום לגבות תשלום על המכרז הנ"ל.

תשובה מס' 5:

הוראות תכ"ם כאמור אינן חלות על העמותה, שהינה עמותה עירונית שאינה פועלת על פי חוק חובת המכרזים ותקנותיו.

לאחר שבקשתכם נשקלה בשנית הוחלט לדחותה.

 

להורדת טופס המרכז

להורדת שאלות-תשובות בפורמט נוסף