הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

מהות – הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי – אשדוד (ע"ר)
מכרז פומבי מס' 02/2021 למתן שירותי ביקורת פנים

הודעה מספר 1
(הודעה זו הינה נספח מחייב ובלתי נפרד ממסמכי במכרז)

הודעה בדבר הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

מהות - הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי אשדוד (ע"ר) מודיעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, כדלקמן:

1. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יוארך עד ליום 15.07.21 בשעה 15:00, בדיוק.

2. האמור בהודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם בחוברת המכרז.

בברכה,

מהוּת הרשות העירונית לביטחון
וחוסן קהילתי – אשדוד (ע"ר)